KATALOG IJZ IN INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA PO ZDIJZ

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora upoštevati postopek, ki ga predvideva Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju: ZDIJZ). Zahtevo za dostop do informacije lahko poda ustno ali pisno.

Pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljite pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja Maji Koković na elektronski naslov maja.kokovic@dsu.si ali prek navadne pošte na naslov D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Ustne zahteve lahko posredujete na telefonskih številkah 01/589 48 04 ali 01/589 48 81.

Več informacij o dostopu do informacij javnega značaja lahko najdete v:

V primeru posredovanja in ponovne rabe informacij javnega značaja D.S.U., d.o.o. zaračuna stroške v skladu s Stroškovnikom o posredovanju in ponovni uporabi IJZ.

D.S.U., d.o.o. v svetovni splet posreduje naslednje informacije javnega značaja:

Skladno z devetim odstavkom 60. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1) D.S.U., d.o.o., kot subjekt, v katerem ima na podlagi državnega lastništva prevladujoč vpliv Slovenski državni holding, d. d., na spletni strani objavlja informacije javnega značaja o gospodarskih subjektih, ki v skladu s tem členom štejejo za z D.S.U., d.o.o. povezane osebe, zaradi česar za D.S.U., d.o.o. veljajo omejitve poslovanja z njimi, ter informacije javnega značaja o dovoljenih poslih s tem osebami:

Ob upoštevanju točk 4.4 in 4.5 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (junij 2022) D.S.U., d.o.o., na svoji spletni strani objavlja informacije o eventualnih dogovorih s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo, in realizaciji plačil zaposlenim na podlagi 126. in 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami; ZDR-1) ter 12. in 19. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja (z dne 19. 10. 2017 s spremembami):
 

Donacije in sponzorstva

D.S.U., d.o.o. je družbeno odgovorno podjetje, ki se zaveda odgovornosti za širše družbeno, kulturno in naravno okolje, zato se trudi pomagati tako na lokalni kot na državni ravni ter prispevati k dvigu kakovosti življenja. 

Leto 2019

D.S.U., d.o.o., je v letu 2019 donirala brezplačno uporabo dvorane v poslovni stavbi SMELT za izvedbo dogodka "SAM tržnica in konferenca" v organizaciji Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije v vrednosti 1.073,21 EUR.

Leto 2017

D.S.U., d.o.o., je v letu 2017 donirala brezplačno uporabo dvorane v poslovni stavbi SMELT za izvedbo proslavitve obletnice ustanovitve Društva slovensko hrvaškega prijateljstva (DSHP) v vrednosti 780,00 EUR.

Leto 2016

D.S.U., d.o.o., je v letu 2016 donirala Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana znesek v višini 2.000,00 EUR za pomoč socialno ogroženim otrokom v vrtcu Zavoda. DSU podarja donacijo za namen izobraževanja in usposabljanja gluhih in naglušnih, otrok z avtizmom in govorno-jezikovnimi motnjami.

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

MEDIJSKO SREDIŠČE

E-naslov:info@dsu.si
Tel.št.: 01/58 94 800

PREBERITE VEČ