MEDIJSKO SREDIŠČE

D. S. U., d. o. o. si prizadeva, da na vsa zastavljena vprašanja medijev odgovorili pravočasno in strokovno.

 

SPOROČILA ZA JAVNOST

24.04.2017

Nadzorni svet potrdil letno poročilo DSU

Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. je v letu 2016 dosegla veliko večino planskih ciljev tako pri upravljanju nepremičnega portfelja in investiranju v nepremičnine, kot tudi pri izvajanju javnih pooblastil s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

Leto 2016 je DSU zaključila kot lastnica osmih večjih poslovnih objektov s skupno površino, ki presega 80.000 m². V letu 2016 je uspešno izvedla tri večje investicije: nakup 441 parkirnih mest v poslovnem kompleksu Dunajski kristali v Ljubljani, nakup dveh stolpičev istega objekta skupne površine več kot 8.000 m² in del poslovnega objekta na Dunajski cesti 48 v Ljubljani skupne površine 1.785 m².

V okviru javnih pooblastil je družba DSU nadaljevala z izvajanjem nalog, ki jih ima na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) in zaradi katerih je bila prvotno ustanovljena. Iz naslova izvajanja zakonskih pooblastil je v letu 2016 presegla letni plan vnovčevanja premoženja ter prenakazil prejetih kupnin v proračun Republike Slovenije in drugim zakonskim upravičencem skladno z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. V letu 2016 je bilo teh nakazil za približno 3,3 milijonov EUR, v obdobju 2004-2016 pa skupno za več kot 60 milijonov EUR. Družba si na tem področju še naprej prizadeva učinkovito izvajati zaupane naloge in sprejemati ustrezne ukrepe za dosego zaključka lastninjenja in privatizacijo pravnih oseb v lasti DSU.

Leto 2016 je bilo za DSU uspešno tudi s finančnega vidika. Ustvarila je 10,6 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje, dobiček iz poslovanja je dosegel 2,8 milijonov EUR, čisti dobiček pa 1,3 milijonov EUR. Skupna vrednost aktive na dan 31.12.2016 znaša 118,8 milijonov EUR.

Revizijska družba Ernst & Young je opravila revizijo letnega poročila v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Glede računovodskih izkazov za 2016 je izdala mnenje brez pridržka in ocenila, da so druge informacije, ki opisujejo dejstva predstavljena v računovodskih izkazih, usklajene z računovodskimi izkazi ter da so pripravljene v skladu z veljavnim zakonom in predpisi. 

PREBERITE VEČ
7.12.2016

V stavbi SMELT je nameščen nov defibrilator

Ker nam ni vseeno za našega sodelavca, poslovnega partnerja ali naključnega obiskovalca naših poslovnih objektov, imamo v vseh objektih v lasti DSU, nameščen Defibrilator.

PREBERITE VEČ
1.09.2016

DSU postala lastnica dela poslovne stavbe na Dunajski 48 v Ljubljani

D.S.U., d.o.o. je dne 1.9.2016 zaključila postopek nakupa dela poslovne stavbe na Dunajski 48 v Ljubljani, ki jo najema Ministrstvo RS za okolje in prostor. Nepremičnina je bila pred nakupom DSU v lasti Heta Asset Resolution d.o.o., Ljubljana. Predmet nakupa obsega pisarne v 2. in 3. nadstropju v skupni izmeri 1.785 m2.

DSU opravlja dve temeljni dejavnosti, to sta naložbe v nepremičnine vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja in izvajanje javnih pooblastil s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine. Lastnica družbe je Republika Slovenija, upravljavska upravičenja pa v njenem imenu izvaja SDH, d.d.. Družba DSU je lastnica več poslovnih objektov, katerih skupna površina presega 70.000 m2. DSU poslovne prostore pod tržnimi pogoji oddaja v najem državnim institucijam in zasebnim uporabnikom. Večina najemnin pogodb je sklenjenih bodisi za nedoločen čas bodisi za daljše časovno omejeno obdobje. Z izvajanjem investicij v nepremičninske projekte družba uresničuje usmeritve iz svojega strateškega načrta.

 

PREBERITE VEČ
12.07.2016

D.S.U., d. o. o. postala lastnica dveh stolpičev Dunajskih kristalov

D.S.U. , d.o.o. je na dražbi, ki jo je na dan 12.7.2016 sklical stečajni upravitelj družbe Mabra, inženiring poslovanje z nepremičninami, d.o.o. v stečaju, kupila dva stolpiča Dunajskih kristalov ob Dunajski cesti in obvoznici v Ljubljani. Stolpiča sta dokončana do t.i. III. podaljšane gradbene faze, neto uporabna površina obeh pa znaša približno 7.000 m2. DSU, ki je v mesecu marcu 2016 na istem objektu že kupila 441  parkirnih mest, ki se nahajajo v prvi in drugi kletni etaži objekta, namerava poslovne prostore dokončati ter jih bodisi prodati bodisi oddati v dolgoročen najem. Predaja objekta končnim uporabnikom je predvidena za leto 2018.

DSU opravlja dve temeljni dejavnosti, to sta naložbe v nepremičnine vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja in izvajanje javnih pooblastil s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine. Lastnica družbe je Republika Slovenija, upravljavska upravičenja pa v njenem imenu izvaja SDH, d.d.. Družba DSU je lastnica več poslovnih objektov, katerih skupna površina je že pred zadnjim nakupom presegala 70.000 m2. DSU poslovne prostore pod tržnimi pogoji oddaja v najem državnim institucijam in zasebnim uporabnikom. Večina najemnin pogodb je sklenjenih bodisi za nedoločen čas bodisi za daljše časovno omejeno obdobje. Z izvajanjem investicij v nepremičninske projekte družba uresničuje usmeritve iz svojega strateškega načrta.

PREBERITE VEČ
6.07.2016

D.S.U., d.o.o. z novo spletno stranjo

S postavitijo nove spletne strani želi D.S.U., d. o. o. (DSU) širši javnosti predstaviti in bolj približati svoje dejavnosti. Poleg javnih pooblastil glede zaključka lastninjenja in privatizacije, ki jih je DSU prevzela na podlagi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in ob prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, se DSU v pretežni meri ukvarja z upravljanjem nepremičnin in investiranjem v nepremičnine ter z oddajanjem prireditvenih prostorov in sejnih sob. 

Na novi spletni strani so podrobneje predstavljeni objekti, ki jih DSU trenutno upravlja. Novost predstavlja Katalog nepremičnin, ki jih DSU prodaja ali oddaja. Poleg ključnih informacij o določeni nepremičnini so za boljši prikaz stanja in lokacije nepremičnine objavljene tudi fotografije ali GURS-ovi posnetki nepremičnin. Zainteresirani javnosti bodo še naprej dostopni vsi izvedeni javni razpisi za prodajo ali oddajo nepremičnin, ločeno pa tudi objave javnih naročil in številne druge informacije, ki osvetljujejo aktivnosti, ki jih izvaja DSU.

Prenovljena spletna stran nudi rezervacijo sejnih sob in kongresne dejavnosti z možnostjo vseh spremljajočih kongresnih dejavnosti, kot tudi dostop do navodila za pripravo vloge za izdajo potrdil o lastninjenju. 

 

PREBERITE VEČ
14.01.2016

Republika Slovenija, D.S.U. in SDH ne bodo dokapitalizirali družbe Peko, d. d.

Po predstavitvi načrta prestrukturiranja vsem delničarjem in finančnim upnikom v začetku januarja 2016, slednji načrta niso podprli. Brez pripravljenosti finančnih upnikov, da konvertirajo del svojih terjatev v kapital in da družbi zagotovijo novo posojilo, predvidena dokapitalizacija s strani države kot enega od obstoječih delničarjev ni dopustna niti zadostna. Republika Slovenija in DSU sta v preteklosti družbi Peko namenila več sredstev. Zadnji večji dokapitalizaciji sta bili s strani Republike Slovenije in DSU izvedeni v letu 2011 oziroma 2012 in 2014 ... 

PREBERITE VEČ
30.09.2015

Imenovan je nov direktor D.S.U., d.o.o., Ljubljana

Nadzorni svet Družbe za svetovanje in upravljanje (D.S.U., d.o.o.) je zaradi poteka mandata imenoval novega direktorja, Tomaža Klemenca in prokurista družbe, Janeza Tomšiča. Oba sta bila izbrana s strani nadzornega sveta D.S.U., d.o.o. v predpisanem kandidacijskem postopku ob sodelovanju Kadrovske komisije. Funkciji nastopita z dnem 01.10.2015 ...

PREBERITE VEČ
17.05.2012

Po 12-tih letih končno do sporazuma med D.S.U., d.o.o. in Krašem d.d.

Po 12-tih letih pogajanj sta D.S.U., d.o.o. in Kraš d.d. danes, 17. maja 2012, v Tolminu, podpisala Pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med D.S.U., d.o.o. in Krašem d.d.. Po pogodbi bo Kraš d.d. za odškodnino v višini 1.800.000 EUR izstopil iz lastništva pravne osebe Planika Kobarid Tolmin, d.o.o., hkrati pa se obe strani odpovedujeta vsem tekočim in morebitnim prihodnjim upravnim in drugim pravnim postopkom ...

PREBERITE VEČ
23.01.2012

Otvoritev palače DSU

Po dobrih treh letih gradnje so se v stavbo na Litostrojski 54 vselili najemniki. Stavba, bolj znana kot Objekt C, se zdaj formalno imenuje Palača DSU in je danes, 23. januarja ob 14h, simbolično postala drugi dom več kot 1000 zaposlenim na Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za jedrsko varnost in Inšpektoratu RS za okolje in prostor skupaj z Območno enoto Ljubljana ter Statističnem uradu RS ...

PREBERITE VEČ

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

KONTAKT

ODNOSI Z JAVNOSTMI

E-naslov:info@dsu.si
Tel.št.: 01/58 94 800