IZDAJA POTRDIL O LASTNINJENJU

Preverite navodila pravnim in fizičnim osebam za pripravo vloge za pridobitev potrdila družbe D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. o lastninjenju (določene) nepremičnine.

PREBERITE VEČ

IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL

DSU skladno s predpisi in zakonom nadaljuje še vedno obsežno in kompleksno dejavnost razreševanja lastninske problematike oziroma zaključevanja postopkov lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacije, ki so jo predhodno opravljali pravni predniki družbe, to so Sklad RS za razvoj, Slovenska razvojna družba ter Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.

PREBERITE VEČ

SEZNAM KAPITALSKIH NALOŽB

DSU v okviru svojega poslovanja izvaja kapitalske naložbe. Preverite seznam kapitalskih naložb.

PREBERITE VEČ