UPRAVLJANJE DRUŽBE

Upravljanje D. S. U., d. o. o. temelji na zakonodaji Republike Slovenije, Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in internih aktih družbe. Družbo skupaj zastopata glavni direktor in direktor, nadzorni svet pa nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet sestavljajo trije člani, in sicer dva člana zastopata interese ustanovitelja, en član pa zastopa interese zaposlenih. Upravljavska upravičenja edine ustanoviteljice in družbenice je z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) prevzel Slovenski državni holding, d.d..

POSLOVODSTVO

Glavni direktor: Mitja Križaj

Mitja Križaj je univerzitetni diplomirani ekonomist z več kot 27 let vodstvenih izkušenj na področjih bančništva in financ, upravljanja nepremičninskih portfeljev in naložb ter upravljanja in vodenja družb, ki se ukvarjajo z upravljanjem nestrateških in slabih naložb bank ter drugih finančnih organizacij. Pred nastopom funkcije na DSU je bil zaposlen v družbi Fundament svetovanje in investicije, d.o.o., ki se ukvarja s poslovnim in finančnim svetovanjem, z nepremičninskim svetovanjem, s poslovanjem z nepremičninami ter naložbenim svetovanjem. Do nedavnega je opravljal funkcijo izvršnega direktorja DUTB, člana NS družbe Slovenske Železnice d.o.o. ter člana NS v SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.. Pred tem je bil direktor družbe Hypo leasing, d.o.o., pozneje Heta Asset Resolution, d.o.o., kjer je bil neposredno odgovoren za preoblikovanje in upravljanje slabih ter nestrateških naložb skupine Hypo Alpe Adria v Sloveniji. Bil je tudi predsednik uprave družbe Triglav nepremičnine, d. d., v zgodnjih letih pa je poklicno deloval v bankah Bank Austria Creditanstalt in Hypo Alpe Adria. Mitja Križaj ima licenco za opravljanje funkcije članov nadzornih svetov, licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja ter naziv pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Prostovoljno opravlja tudi funkcijo podpredsednika društva Rdeči noski v Sloveniji.
Funkcijo glavnega direktorja družbe DSU je začel opravljati 16. 12. 2023.
Osnovna izjava.

Direktor: Aleš Resnik

Aleš Resnik se je po uspešno končanem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1998 zaposlil v družbi Poslovni sistem Mercator, d.d. Karierna pot ga je vodila od pripravnika do projektnega vodje v finančnem sektorju v matični družbi, finančnega direktorja oz. prokurista zadolženega za podporne funkcije v srbski odvisni družbi, do direktorja računovodstva družbe Poslovni Mercator d.d. in Skupine Mercator. V letu 2008 je prevzel izvršno področje za mednarodni razvoj in leta 2011 postal pomočnik predsednika uprave, odgovoren za področje Mercator Nepremičnine ter član Kolegija uprave skupine Mercator. Bil je del tima ob vstopu Mercatorja na mednarodne finančne trge, ključno je pripomogel pri uspešnem vstopu skupine na srbski trg, kot pomemben del ekipe je sodeloval pri obsežnih prevzemnih aktivnostih ter pri mednarodni ekspanziji, odgovoren je bil za poslovanje Mercatorjeve nepremičninske divizije. Upravljal je z 1,7 mio m2 nepremičnin v vrednosti 1,7 mrd EUR. Uspešen je bil tudi pri prodaji poslovno nepotrebnega premoženja oz. družb iz nestrateških dejavnosti. Leta 2013 je nove izzive poiskal v Skupini Gorenje kot finančni direktor treh odvisnih družb v Sloveniji in na Hrvaškem. Bil je ključni del tima pri racionalizaciji poslovanja in vzpostavitvi ustreznega sistema upravljanja s terjatvami. Po krajšem obdobju na mestu pomočnika direktorice financ matične družbe je prevzel mesto direktorja oz. izvršnega direktorja računovodstva Gorenja d.d. in Skupine Gorenje. Med ključnimi dosežki je potrebno izpostaviti optimizacijo procesa zunanjega poročanja, kar je privedlo do občutnega skrajšanja rokov za objavo letnega poročila družbe in skupine. Od septembra 2019 je zaposlen v družbi D.S.U., d.o.o..
Osnovna izjava.

NADZORNI SVET

Nadzorno funkcijo opravlja nadzorni svet v sestavi:

  • Sebastian Trajkovski – predsednik
  • Sebastian Cafuta – namestnik predsednika
  • mag. Špela Medved – članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih

Sebastian Trajkovski je doktor znanosti iz področja gradbeništva z večletnimi vodstvenimi izkušnjam v gradbeništvu in pri poslovanju z nepremičninami. Svojo poslovno pot je začel na področju raziskav in razvoja v gradbeništvu ter sodelovanja pri večjih infrastrukturnih projektih v Sloveniji. V nadaljevanju je delal na področjih operativnega gradbeništva, razvoja nepremičninskih projektov, celovitega upravljanja nepremičninskih portfeljev ter reševanju nedonosnih terjatev zavarovanih z nepremičninami. Ima licenco nepremičninskega posrednika in je član mednarodnega združenja RICS.
Kot predstavnika ustanovitelja ga je dne 26. 5. 2023 imenoval SDH, d.d. Štiriletni mandat v nadzornem svetu DSU je nastopil dne 29. 5. 2023.
Izjava o neodvisnosti.

Sebastian Cafuta je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, prav tako pa ima zaključeno univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri. Je izkušen pravni in finančni strokovnjak z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami v različnih poslovnih okoljih.  Svojo poklicno pot je pričel v pravosodju, nato pa le-to nadaljeval z delom v bančništvu in v finančni industriji. Sodeloval je pri več projektih finančnega prestrukturiranja podjetij, prodaje naložb in združevanja gospodarskih družb. Vodstvene in nadzorstvene izkušnje je pridobival kot vodja več organizacijskih enot, direktor gospodarskih družb ter predsednik in član nadzornih svetov v gospodarskih družbah iz različnih panog.
Kot predstavnika ustanovitelja ga je dne 26. 5. 2023 imenoval SDH, d.d. Štiriletni mandat v nadzornem svetu DSU je nastopil dne 29. 5. 2023
Izjava o neodvisnosti.

Špela Medved je magistrica znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved, s pridobljenim strokovnim nazivom pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
V nadzornem svetu je udeležena kot predstavnica zaposlenih, izvoljena s strani delavcev. Štiriletni mandat v nadzornem svetu je nastopila dne 10. 6. 2021.
Izjava o neodvisnosti.

SKUPŠČINA

Upravljavska upravičenja edine ustanoviteljice in družbenice je z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) prevzela Slovenska odškodninska družba, d. d., ki se je 11. junija 2014 preoblikovala v Slovenski državni holding, d. d., ki izvršuje naloge in pristojnosti skupščine DSU.

REVIZIJSKA KOMISIJA

Z dnem 10. 4. 2020 je bila ustanovljena revizijska komisija. Komisija deluje v naslednji sestavi:

  • Sebastian Cafuta –  član;
  • mag. Špela Medved – članica;
  • Saša Mali –  članica.

Saša Mali je univerzitetni diplomirani informatik s pridobljenima strokovnima nazivoma pooblaščena revizorka in preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Zaposlena je v revizijski družbi Resni d.o.o. kot pooblaščena revizorka. Kot neodvisno strokovnjakinjo za računovodstvo ali revizijo jo je za članico revizijske komisije dne 9. 4. 2020 imenoval nadzorni svet D.S.U., d.o.o., in sicer za nedoločen čas do odpoklica.
Izjava o neodvisnosti.

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ