MEDIJSKO SREDIŠČE

D. S. U., d. o. o. si prizadeva, da na vsa zastavljena vprašanja medijev odgovorili pravočasno in strokovno.

 

SPOROČILA ZA JAVNOST

15.12.2023

IMENOVAN NOVI GLAVNI DIREKTOR D.S.U., d.o.o., Ljubljana

Nadzorni svet Družbe za svetovanje in upravljanje (D.S.U., d.o.o.) je za mandatno obdobje 16.12.2023 do 15.12.2028, imenoval novega glavnega direktorja družbe, g. Mitjo Križaja. Novega glavnega direktorja je nadzorni svet D.S.U., d.o.o. izbral v predpisanem izbirnem postopku skladno z Aktom o ustanovitvi družbe D.S.U., d.o.o..

PREBERITE VEČ
6.06.2023

Imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta

Uprava SDH, d.d. je v vlogi ustanovitelja D.S.U., d.o.o. dne 26. 5. 2023 sprejela sklep, s katerim je za člana nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o., ki zastopata interese ustanovitelja, imenovala Sebastiana Trajkovskega in Sebastiana Cafuto. Novo imenovana člana nadzornega sveta sta nastopila mandat dne 29. 5. 2023 za obdobje štirih let.

PREBERITE VEČ
2.09.2022

IZJAVA ZA JAVNOST DRUŽBE D.S.U., d.o.o v zvezi z objavo članka v tedniku Mladina »Policijski ali nepremičninski minister?« z dne 02.09.2022

PREBERITE VEČ
8.08.2022

IZJAVA ZA JAVNOST DRUŽBE D.S.U., d.o.o v zvezi z objavo spletnega portala Necenzurirano.si z dne 04.08.2022 in 05.08.2022

PREBERITE VEČ
16.03.2020

Obvestilo strankam v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa

Spoštovani,

trenutne okoliščine nam vsem narekujejo, da posebno pozornost namenjamo skrbi za ohranjanje zdravja in preprečevanju širjenja okužb. V D.S.U, d.o.o. smo zato v izogib širjenju okužb s koronavirusom sprejeli ukrepe, ki bodo po našem mnenju dodatno pripomogli k varovanju vašega zdravja in zdravja zaposlenih v D.S.U., d.o.o.

V ta namen se do nadaljnjega odpoveduje vse nenujne poslovne sestanke in obiske na sedežu naše družbe.

 Vse cenjene stranke vljudno prosimo, da v tem času za vsa vprašanja uporabljajo naslednje komunikacijske poti:

  • Elektronsko pošto: info@dsu.si
  • Telefonsko številko: 01/58 94 800
  • Poštni naslov: D.S.U, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in se opravičujemo za morebitne nevšečnosti.

D.S.U, d.o.o.

PREBERITE VEČ
27.06.2019

IMENOVANA STA NOVI GLAVNI DIREKTOR IN DIREKTOR D.S.U., d.o.o., Ljubljana

Nadzorni svet Družbe za svetovanje in upravljanje (D.S.U., d.o.o.) je dne 21.06.2019, zaradi poteka mandata, za mandatno obdobje 01.10.2019 do 30.09.2024, imenoval novega glavnega direktorja družbe, mag. Marjana Podgorška in direktorja družbe, Aleša Resnika. Oba sta bila izbrana s strani nadzornega sveta D.S.U., d.o.o. v predpisanem izbirnem postopku skladno z Aktom o ustanovitvi družbe D.S.U., d.o.o.

Pri izbiri najprimernejših kandidatov je Nadzorni svet upošteval postavljena merila in ugotovitve kadrovske agencije ter skladno z dobrimi praksami korporativnega upravljanja družb izbral najboljšega kandidata za vsako izmed funkcij. Nadzorni svet je pri izbiri poslovodstva upošteval komplementarnost vodstvene ekipe, tako na področju upravljanja premoženja, poslovnih financ, nepremičninskega poslovanja in javnih pooblastil.

Družbo D.S.U. sta od dne 01.10.2015 vodila direktor Tomaž Klemenc in prokurist Janez Tomšič.

PREBERITE VEČ
27.06.2019

Nadzorni svet družbe D.S.U., Ljubljana obravnaval in potrdil letno poročilo 2018 z revizorjevim mnenjem in se seznanil s poslovanjem družbe v prvem kvartalu 2019

Nadzorni svet družbe D.S.U., Ljubljana je na svoji seji dne 17.6.2019 obravnaval in potrdil letno poročilo 2018 z revizorjevim mnenjem ter se seznanil z uspešnim poslovanjem družbe v prvem kvartalu 2019.

Družba D.S.U., d.o.o. (DSU) je v letu 2018 dosegla veliko večino zastavljenih ciljev in je bila pri tem poslovno in finančno uspešna. Z oddajanjem nepremičnin v najem, učinkovitim upravljanjem in razvojem nepremičninskih projektov je v segmentu zagotavljanja pisarniških prostorov zavzela vlogo vodilne družbe pri zagotavljanju prostorskih kapacitet za potrebe javne uprave. Poleg poslovnih aktivnosti je skladno z zakonskimi zavezami in ob upoštevanju določil Komisijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za finance RS, nadaljevala z izvajanjem javnih pooblastil s področja lastninjenja, privatizacije in denacionalizacije. Iz poslovanja je ustvarila poslovni izid v višini 4,4 mio EUR, kar je 23% več kot v letu 2017. Ustvarjen poslovni izid pred obdavčitvijo znaša 4,3 mio EUR (+37% glede na 2017), čisti izid obračunskega obdobja 2018 pa dosega 3,8 mio EUR (+34% glede na 2017). Iz naslova prejetih kupnin od odprodaje premoženja po zakonodaji o lastninjenju je bilo v proračun nakaznih 2,2 mio EUR, na računa SDH in KAD pa še dodatnih 0,5 mio EUR. Izkazani rezultati v vseh naštetih kategorijah občutno presegajo rezultate preteklih let. Na računovodske izkaze in pregled letnega poročila je bilo izdano revizorjevo mnenje brez pridržka. Izvajanje poslovnih aktivnosti v letu 2018 je v celoti sledilo usmeritvam iz s strani lastnika nedavno sprejete strategije razvoja družbe 2018-2022, ki družbo vizionira kot specializirano državno nepremičninsko družbo, ki po konkurenčnih pogojih zagotavlja prostorske kapacitete za potrebe predvsem javne uprave in pri tem deluje na odprtem trgu. Skladno z navedenim je osnovna dejavnost D.S.U. vezana na upravljanje poslovnih nepremičnin, njihovo trženje,  razvoj in izvajanje investicij v nepremičninske projekte ter na izvajanje zakonskih pooblastil s področja lastninjenja družbenega premoženja, privatizacije in denacionalizacije.

Glavnina aktivnosti na področju upravljanja nepremičnin in investicijskih projektov je bila v letu 2018 usmerjena v finalizacijo dveh stolpičev in treh podestov poslovnega kompleksa Dunajski kristali v Ljubljani skupne nadzemne površine več kot 9.000 m2. V mesecu marcu 2018 je bil s tem v zvezi zasebnemu najemniku oddan v najem manjši del tega objekta, skladno s pogodbenimi roki pa v mesecu decembru 2018 zaključen in najemniku Ministrstvu RS za javno upravo predan v uporabo tudi večji del objekta (za uporabnika: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat RS za delo). V začetku leta 2018 je bila za potrebe Finančne Uprave Republike Slovenije preurejen in oddan v najem prej nezaseden del poslovnega objekta Modri Kvadrat površine cca. 1.450 m2. Poleg tega je družba v mesecu maju 2018 v postopku prodaje na mednarodnem tenderju izvedla nakup poslovnega objekta na Tržaški 21 v Ljubljani, s čemer je pridobila del poslovne stavbe, ki jo najema Ministrstvo za javno upravo RS in ki obsega cca. 5.000 m2 poslovnih prostorov, 280 m2 arhivskih prostorov ter 41 parkirnih mest. Skupna vrednost investicij v letu 2018 je znašala 14,5 mio EUR. V mesecu decembru je družba Ministrstvu za pravosodje RS prodala preostali delež lastništva na objektu Cafova 1 v Mariboru. Družba je ob tem izvajala redne naloge upravljanja in vzdrževanja objektov in parkirnih mest.

V okviru javnih pooblastil družba izvaja naloge, ki jih ima na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO). Tako je skladno z zakonskimi določili iz naslova unovčevanja premoženja, ki je v lasti DSU na podlagi določb ZZLPPO, v obravnavanem obdobju izvršila prenakazila prejetih kupnin v proračun Republike Slovenije in drugim zakonskim upravičencem v skupnem znesku 2,7 mio EUR. S tem v zvezi je družba ob stalnem trženju nepremičnin na specializiranih javnih portalih objavila 5 oglasov za javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v lasti družbe DSU iz naslova določb ZZLPPO. Predmet prodaje je bilo 41 nepremičnin oziroma sklopov nepremičnin, od katerih je bil postopek uspešen pri 25. S Skladom kmetijskih zemljišč je bilo sklenjenih 15 Pogodb o prenosu, na podlagi katerih je na DSU prešlo 32 zazidanih stavbnih zemljišč oziroma zemljiških parcel. Na podlagi določb ZZLPPO je bilo odprtih 14 novih sodnih postopkov, 18 jih je bilo zaključenih. V začetku leta 2018 je bila med DSU kot prodajalcem in družbo Petrol, d. d. kot kupcem sklenjena Pogodba o prenosu, s katero se je zaključila prodaja celotnega 1,0193% poslovnega deleža DSU v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana. V oktobru 2018 je bil zaključen postopek privatizacije družbe Avtobusni promet Murska Sobota. Izdanih je bilo 29 potrdil o vključenosti posameznega premoženja v lastninsko preoblikovanje podjetij oziroma pojasnil v zvezi z lastninjenjem. Nadaljevalo se je z aktivnostmi za identifikacijo neolastninjenega družbenega premoženja, uveljavljanjem lastninske pravice na tem premoženju in unovčevanjem tega premoženja tako na območju Slovenije kot tudi na območju Hrvaške in Srbije.

Družba je v letu 2018 realizirala 12,3 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 15% več kot v letu 2017 in 92% glede na plan 2018. Največji delež prihodkov od prodaje so predstavljali prihodki od najemnin in sicer so znašali 10,2 mio EUR oz. 17% več kot leta 2017, medtem ko so prihodki iz naslova upravljanja premoženja na podlagi javnih pooblastil dosegli 0,5 mio EUR (+12,5% glede na 2017). Vrednost aktive ob koncu decembra 2018 znaša 150,6 mio EUR, medtem ko je na isti dan vrednost zabilančne evidence znašala 131,1 mio EUR.

Uspešno poslovanje družbe se nadaljuje tudi v letu 2019. V prvem kvartalu leta 2019 je družba ustvarila poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 1,17 mio EUR, kar predstavlja dobrih 28% načrtovanega poslovnega izida pred obdavčitvijo na letni ravni. Iz poslovanja je družba v tem obdobju ustvarila poslovni izid v višini 1,40 mio EUR oz. dobrih 25% načrtovanega na letni ravni. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 se je EBIT povečal za dobrih 61%, k čemer pa so svoje doprinesli tudi nenačrtovani prevrednotovalni prihodki iz poslovanja.

Na nepremičninskem področju je družba v prvem četrtletju 2019 izvajala investicijska dela in opravljala redne naloge upravljanja in vzdrževanja objektov in parkirnih mest. V okviru javnih pooblastil je družba iz naslova unovčevanja premoženja v obravnavanem obdobju izvršila prenakazila prejetih kupnin v proračun Republike Slovenije in drugim zakonskim upravičencem (KAD in SDH) v skupnem znesku 1,4 mio EUR.

V triletnem obdobju 2016-2018 je družba izpolnila ali presegla večino zastavljenih ciljev. Bilančna vsota družbe se je povečala na pribl. 150 mio EUR oziroma za približno 27%. Družba je izvedla investicije v višini preko 50 mio EUR in pri tem iz leta v leto beležila občutne rasti dobička iz poslovanja in tudi čistega dobička. V tem obdobju se je kapital družbe povečal za 4,3 mio EUR, lastniku je bilo izplačanih za 3,4 mio EUR dividend, v proračun in na račune drugih upravičencev pa iz naslova unovčevanja premoženja, ki ga DSU upravlja na podlagi javnih pooblastil, nakazanih pribl. 10 mio EUR.

PREBERITE VEČ
30.05.2019

Spremembe v sestavi nadzornega sveta družbe

Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d.d., kot ustanovitelj in edini družbenik D.S.U., d.o.o., je dne 28.5.2019 sprejela sklep, s katerim se je seznanila z odstopno izjavo gospoda Mitje Bonclja z mesta člana nadzornega sveta družbe D.S.U., d.o.o. in skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe za člana nadzornega sveta, ki zastopata interese družbe, imenovala gospo Bojano Novak Hladnik in gospoda Dimitrija Marjanoviča. Novo imenovanima članoma nadzornega sveta prične mandat teči dne 28.5.2019 in traja štiri leta. Članica nadzornega sveta družbe, ki je bila imenovana kot predstavnica zaposlenih, je še gospa Urška Gašperlin.

PREBERITE VEČ
22.05.2019

Uspešno poslovanje D. S. U., d. o. o., Ljubljana tudi v letu 2018

Družba D.S.U., d.o.o. (DSU) je v letu 2018 dosegla veliko večino zastavljenih ciljev in je bila pri tem poslovno in finančno uspešna[1].

Družba D.S.U., d.o.o. (DSU) je v letu 2018 dosegla veliko večino zastavljenih ciljev in je bila pri tem poslovno in finančno uspešna. Z oddajanjem nepremičnin v najem, učinkovitim upravljanjem in razvojem nepremičninskih projektov je v segmentu zagotavljanja pisarniških prostorov zavzela vlogo vodilne družbe pri zagotavljanju prostorskih kapacitet za potrebe javne uprave. Poleg poslovnih aktivnosti je skladno z zakonskimi zavezami in ob upoštevanju določil Komisijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za finance RS, nadaljevala z izvajanjem javnih pooblastil s področja lastninjenja, privatizacije in denacionalizacije. Iz poslovanja je ustvarila poslovni izid v višini 4,4 mio EUR, kar je 23% več kot v letu 2017. Ustvarjen poslovni izid pred obdavčitvijo znaša 4,3 mio EUR (+37% glede na 2017), čisti izid obračunskega obdobja 2018 pa dosega 3,8 mio EUR (+34% glede na 2017). Iz naslova prejetih kupnin od odprodaje premoženja po zakonodaji o lastninjenju je bilo v proračun nakaznih 2,2 mio EUR, na računa SDH in KAD pa še dodatnih 0,5 mio EUR. Izkazani rezultati v vseh naštetih kategorijah presegajo planirane. Revidirano letno poročilo še ni bilo predmet presoje s strani nadzornega sveta.

Glavnina aktivnosti na področju upravljanja nepremičnin in investicijskih projektov v zvezi z nepremičninami je bila v letu 2018 usmerjena v finalizacijo dveh stolpičev in treh podestov poslovnega kompleksa Dunajski kristali v Ljubljani skupne nadzemne površine več kot 9.000 m2. V mesecu marcu 2018 je bil s tem v zvezi zasebnemu subjektu oddan v najem manjši del tega objekta, skladno s pogodbenimi roki pa v mesecu decembru 2018 zaključen in najemniku Ministrstvu RS za javno upravo predan v uporabo tudi večji del objekta (za uporabnika: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat RS za delo). V začetku leta 2018 je bila za potrebe Finančne Uprave Republike Slovenije predelan in oddan v najem prej prazen del poslovnega objekta Modri Kvadrat površine 1.448 m2. Poleg tega je družba v mesecu maju 2018 v postopku prodaje na mednarodnem tenderju izvedla nakup poslovnega objekta na Tržaški 21 v Ljubljani, s čemer je pridobila del poslovne stavbe, ki jo najema Ministrstvo za javno upravo RS in ki obsega 5.006,50 m2 poslovnih prostorov, 284 m2 arhivskih prostorov ter 41 parkirnih mest. Skupna vrednost investicij je znašala 14,5 mio EUR. V mesecu decembru je družba Ministrstvu za pravosodje RS prodala preostali delež lastništva na objektu Cafova 1 v Mariboru. Družba je ob tem izvajala redne naloge upravljanja in vzdrževanja objektov in parkirnih mest.

V okviru javnih pooblastil družba izvaja naloge, ki jih ima na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO). Tako je na primer skladno z zakonskimi določili iz naslova unovčevanja premoženja, ki je v lasti DSU, na podlagi določb ZZLPPO v obravnavanem obdobju izvršila prenakazila prejetih kupnin v proračun Republike Slovenije in drugim zakonskim upravičencem v skupnem znesku 2,7 mio EUR. S tem v zvezi je družba objavila 5 oglasov za javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v lasti družbe DSU iz naslova določb ZZLPPO. Predmet prodaje je bilo 41 nepremičnin oziroma sklopov nepremičnin, od katerih je bil postopek uspešen pri 25. S Skladom kmetijskih zemljišč je bilo sklenjenih 15 Pogodb o prenosu, na podlagi katerih je na DSU prešlo 32 zazidanih stavbnih zemljišč oziroma zemljiških parcel. Na podlagi določb ZZLPPO je bilo odprtih 14 novih sodnih postopkov, 18 jih je bilo zaključenih. V začetku leta 2018 je bila med DSU kot prodajalcem in družbo Petrol, d. d. kot kupcem sklenjena Pogodba o prenosu, s katero se je zaključila prodaja celotnega 1,0193% poslovnega deleža DSU v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana. V oktobru 2018 je bil zaključen postopek privatizacije družbe Avtobusni promet Murska Sobota. Izdanih je bilo 29 potrdil o vključenosti posameznega premoženja v lastninsko preoblikovanje podjetij oziroma pojasnil v zvezi z lastninjenjem. Nadaljevalo se je z aktivnostmi za identifikacijo neolastninjenega družbenega premoženja, uveljavljanjem lastninske pravice na tem premoženju in unovčevanjem tega premoženja tako na območju Slovenije kot tudi na območju Hrvaške in Srbije.

Družba je v letu 2018 realizirala 12,3 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 15% več kot v letu 2017 in 92% glede na plan 2018. Največji del vseh prihodkov od prodaje so predstavljali prihodki od najemnin in sicer so znašali 10,2 mio EUR oz. 17% več kot leta 2017, medtem ko so prihodki iz naslova upravljanja premoženja na podlagi javnih pooblastil dosegli 0,5 mio EUR (+12,5% glede na 2017). Vrednost aktive ob koncu decembra 2018 znaša 150,6 mio EUR, medtem ko je na isti dan vrednost zabilančne evidence znašala 131,1 mio EUR.

D.S.U., d.o.o.


[1] Nadzorni svet družbe revidiranega letnega poročila še ni obravnaval. Ko bo letno poročilo sprejeto s strani nadzornega sveta družbe, bo objavljeno na spletni strani DSU.

PREBERITE VEČ
25.05.2018

Slovenski državni holding, d.d. se je seznanil z letnim poročilom D. S. U., d. o. o. za leto 2017

/data/doc/LetnaPorocila/2017-PorociloDSU.pdf

PREBERITE VEČ

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

KONTAKT

ODNOSI Z JAVNOSTMI

E-naslov:info@dsu.si
Tel.št.: 01/58 94 800