POSLANSTVO IN VIZIJA

POSLANSTVO

DSU želi zagotavljati uporabnikom poslovnih objektov prostorske pogoje po konkurenčnih cenah ter kakovostno in zdravo delovno okolje.
DSU izvršuje naloge s področja javnih pooblastil zakonito, transparentno in z najvišjo mero skrbnosti.  

VIZIJA

DSU postaja pomembna investitorka na področju poslovnih nepremičnin. Naložbe v nepremičnine dopolnjuje s celostnim pristopom k upravljanju nepremičnin in z odgovornim vzdrževanjem, ki prispevata h konkurenčnosti in ekološki sprejemljivosti naložb.
DSU bo v dobro države kot ustanoviteljice zaključila postopke s področja javnih pooblastil (lastninjenje/privatizacija družbenega premoženja).

STRATEGIJA

DSU sledi naslednjim strateškim usmeritvam:

  • zagotavljanje zakonitosti, profesionalnosti in transparentnosti delovanja tako na področju naložbenih nepremičnin kot na področju izvajanja javnih pooblastil;
  • gospodarno upravljanje naložbenih nepremičnin in drugega premoženja;
  • povečanje prihodkov z investiranjem v nove naložbene nepremičnine, doseganje višje stopnje donosnosti obstoječih nepremičnin in obvladovanje stroškov poslovanja z namenom povečevanja vrednosti družbe;
  • investiranje prostih denarnih sredstev ob doseganju pričakovanih donosov skladno s sprejeto Metodologijo za presojo primernosti investicij;
  • iskanje novih investicijskih priložnosti na zasebnem trgu tako na področju poslovnih nepremičnin kot na drugih nepremičninskih področjih;
  • ohranjanje dobičkonosnosti poslovanja;
  • zagotavljanje sredstev proračunu Republike Slovenije na področju izvrševanja javnih pooblastil;
  • skrb za trajen razvoj zaposlenih ter stimulativno in uspešno delovno okolje.

Nadaljnji razvoj družbe temelji na naložbah v nepremičnine in na upravljanju nepremičninskega premoženja tako za potrebe javne uprave v najširšem pomenu kot za zasebni trg. 


DSU bo nadgradila dosedanje pozitivne izkušnje pri pridobivanju in upravljanju stvarnega premoženja države in optimizirala svoje naložbe ob zadovoljevanju potreb in pričakovanj javnih najemnikov. Ob sodelovanju pristojnih ministrstev želi postati krovna družba za upravljanje nepremičnin (poslovni objekti) v lasti Republike Slovenije ter družba, ki po konkurenčnih pogojih rešuje prostorske potrebe javne uprave.


DSU izkorišča prednosti gospodarske družbe in tako optimalno financira nepremičninske projekte za potrebe javne uprave. Projekte uresničuje z mešanjem lastnih sredstev in pridobljenih virov na finančnih trgih ali kot nosilka projektov javno-zasebnega partnerstva. Hkrati namerava krepiti svojo vlogo investitorja na zasebnem trgu ter svoje storitve na področju nepremičnin po konkurenčnih pogojih ponuditi zasebnim najemnikom in kupcem.
Ob tem bo družba glede na prvotni namen ustanovitve še naprej skrbela za zakonito in uspešno izvajanje zakonodaje s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine. 

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

STRATEŠKI NAČRT POSLOVANJA DSU