SEZNAM KAPITALSKIH NALOŽB D.S.U., d.o.o., PO ZZLPPO

DSU ima iz naslova ZZLPPO na dan 30.06.2022 v lasti naslednje kapitalske oziroma ustanoviteljske deleže:

  MATIČNA ŠTEVILKA NALOŽBE NAZIV NALOŽBE DELEŽ (v %)
31.12.2020
ŠTEVILO DELNIC 31.12.2020

1

5006040

Adria, turistično podjetje, d. o. o., Ankaran

83,2007

 

2

5003121

Gospodarsko razstavišče, d. o. o.

1,2249

 

3

8005621

Plinhold, d.o.o., Ljubljana

1,0193

 

4

5095387

Ribe Maribor, d. o. o.

21,3004

 

5

5043093

TKI Hrastnik, d. d.

3,6374

39.694

 

Izdaja potrdil o lastninjenju

Preverite navodila pravnim in fizičnim osebam za pripravo vloge za pridobitev potrdila družbe D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. o lastninjenju (določene) nepremičnine.

PREBERITE VEČ

Izvajanje javnih pooblastil

DSU skladno s predpisi in zakonom nadaljuje še vedno obsežno in kompleksno dejavnost razreševanja lastninske problematike oziroma zaključevanja postopkov lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacije, ki so jo predhodno opravljali pravni predniki družbe, to so Sklad RS za razvoj, Slovenska razvojna družba ter Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.

PREBERITE VEČ

ARHIV POROČIL DSU NA PODLAGI 62. ČLENA ZZLPPO

D.S.U., d.o.o. skladno z 62. členom Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe četrtletno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju nalog, ki jih ima na podlagi omenjenega zakona.

PREBERITE VEČ