PRAVNI AKTI

SEZNAM ZAKONOV IN PODZAKONSKIH AKTOV, KI UREJAJO PRISTOJNOSTI DSU

ZAKONI

 • Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
 • Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD
 • Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 43/93 – odločba US, 32/94 – odločba US, 43/95 – odločba US, 1/96, 30/98 – ZZLPPO, 72/98 – odločba US, 101/99 – odločba US, 31/00-ZP-L; ZLPP)
 • Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in obveznostih Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94, 57/95, 1/96 – ZNIOPK, 39/96 – odločba US, 50/96 – popravek odločbe US, 30/98 – ZZLPPO, 110/2002-ZDT-B – odločba US; ZPPOLS)
 • Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02; ZUKLPP)
 • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/1991, 19/1991 – popr., 13/1993-ZP-G, 9/1994 – odločba US, 21/1994, 29/1995 – ZPDF, 23/1996, 24/1996 – odločba US, 44/1996 – odločba US, 1/2000, 1/2000 – odločba US, 22/2000 – ZJS, 87/2002 – SPZ, 29/2003 – odločba US, 69/2003 – SZ-1, 90/2009 – odločba US; SZ)
 • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 –  ZVKSES, 47/2006-ZEN, 45/2008 – ZVEtL, 57/2008, 62/2010 – ZUPJS, 56/2011 – odločba US, 87/2011, 40/2012-ZUJF; SZ-1),
 • Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 74/95 – ZZDZVP, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US, 41/97 – sklep US, 49/97, 87/97, 65/98, 83/98 – sklep US, 11/99 – odločba US, 60/99 – odločba US, 1/00 – odločba US, 31/99 – odločba US, 66/00, 54/2002 – odločba US, 54/2004 – ZDoh-1, 56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr., 18/05 – odločba US, 6/08 – sklep US, 113/2008 – odločba US; ZDen)
 • Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 – ZPPod, 36/2000 – ZPDZC, 45/2001, 59/2001 popr., 50/2002 – sklep US, 93/2002 – odločba US, 57/2004, 63/2004 – ZZRZI, 124/2004 – odločba US, 139/2004, 15/2005 – UPB-1,24/2005 odločba US, 111/2005 – odločba US, 42/06 – ZGD-1, 60/2006 popr.; ZGD)
 • Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/2006 popr., 26/2007 ZSDU-B, 33/2007 ZSReg-B, 67/2007ZTFI, 100/2007 popr., 10/2008, 68/2008, 23/2009 – odločba US, 42/2009, 65/2009 UPB.3, 83/2009 – odločba US, 33/2011,91/2011, 100/2011 – skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013, odločba US: U-I-311/11-16, 82/2013; ZGD-1)
 • Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94, 91/2005, 111/2005 – odločba US, 114/2005 – UPB-1, 42/2006 – ZGD-1 (popr. 60/2006), 33/2007, 54/2007 – UPB2, 65/2008, 49/2009, 82/2013 – ZGD-1H; ZSReg)
 • Zakon o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (Uradni list RS, št. 35/94, 38/94, 40/97 –  ZLPPOD; ZZPLP)
 • Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97, 13/02 – odločba US, 101/03; ZLPPOD)
 • Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 69/94 in 7/95)
 • Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99 – ZZZiv, 101/99, 8/2000 – ZUT, 33/01 ZVet-1: ZVet;)
 • Zakon o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, 106/99-ZPIZ, 22/2000 – odločba US, 31/2000, 91/2000 – odločba US, 58/2002, 110/2002 – ZISDU-1, 54/04 – Zdoh-1, 56/04 popr., 62/04 popr., 63/04 popr., 61/04, 26/05 – UPB-1, 85/2009; ZPSPID)
 • Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 24/96, 22/00 –  ZJS; ZLPPTR)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94, 22/00 – ZJS, 96/02 – ZUJIK; ZUJIPK)
 • Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97, 59/01, 27/2002 – odločba US; ZLNDL) 
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD, 63/07 – odločba US, 16/08 ZVKD-1; ZVKD)
 • Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN, 57/2011; ZGJS)
 • Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, 77/88, 40/89, 83/89, 46/90, 61/90, Uradni list RS, št. 42/90, 10/91, Uradni list RS, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZLPP, 13/93 – ZP-G, 30/93 – ZGD, 42/93 – odločba US, 66/93 – ZP, 31/00 – ZP-L; ZPod)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005 – UPB1, 119/2005, 24/2006 – UPB2, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 – odločba US (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013; ZUP)
 • Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97 – ZJSRS, 39/97, 1/99 – ZNIDC, 52/99, 101/01 – odločba US, 42/02 – ZDR, 58/03 – ZZK-1, 10/06 – odločba US, 126/07 – ZFPPIPP; ZPPSL)
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010 – ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011, 87/2011 – ZPUOOD, 23/2012 – odločba US: U-I-185/10-18, Up-1409/10-20, 48/2012 – odločba US: U-I-285/10-13, 47/2013, 63/2013-UPB7, 100/2013; ZFPPIPP)
 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, 61/00 – odločba US, 56/01, 26/07, 42/2007 – UPB-1, 23/2009 – odločba US; ZSDU)
 • Zakon o družbenem kapitalu (Uradni list SFRJ, 84/89, 46/90)
 • Zakon o Slovenskem državnem holdingu – ZSDH -1(Uradni list RS, št.25/2014, 96/2015)

PODZAKONSKI PREDPISI

 • Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 25/93, 60/93, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94, 5/95, 37/95 – odločba US)
 • Uredba o pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94, 24/96 – odločba US, 47/97-ZPre)
 • Uredba o načinu prodaje premoženja v lasti SRD pooblaščenim investicijskim družbam (Uradni list RS, št. 48/98)  
 • Uredba o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti SRD (Uradni list RS, št. 56/98)
 • Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 20/94, 45/2001, 18/02, 43/2007, 5/2010)
 • Uredba o postopku zapiranja evidenčnih računov imetnikov lastniških certifikatov in uporabi lastniških certifikatov (Uradni list RS, št. 48/98)

MEDDRŽAVNE POGODBE

 • Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (Uradni list RS, št. 31/99 – Mednarodne pogodbe št. 720-01/99-13/1)

AKTI DRUŽBE

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.
 

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.

PREBERITE VEČ