PRAVNI AKTI

SEZNAM ZAKONOV IN PODZAKONSKIH AKTOV, KI UREJAJO PRISTOJNOSTI DSU

ZAKONI

 • Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
 • Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD
 • Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 43/93 – odločba US, 32/94 – odločba US, 43/95 – odločba US, 1/96, 30/98 – ZZLPPO, 72/98 – odločba US, 101/99 – odločba US, 31/00-ZP-L; ZLPP)
 • Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in obveznostih Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94, 57/95, 1/96 – ZNIOPK, 39/96 – odločba US, 50/96 – popravek odločbe US, 30/98 – ZZLPPO, 110/2002-ZDT-B – odločba US; ZPPOLS)
 • Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02; ZUKLPP)
 • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/1991, 19/1991 – popr., 13/1993-ZP-G, 9/1994 – odločba US, 21/1994, 29/1995 – ZPDF, 23/1996, 24/1996 – odločba US, 44/1996 – odločba US, 1/2000, 1/2000 – odločba US, 22/2000 – ZJS, 87/2002 – SPZ, 29/2003 – odločba US, 69/2003 – SZ-1, 90/2009 – odločba US; SZ)
 • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 –  ZVKSES, 47/2006-ZEN, 45/2008 – ZVEtL, 57/2008, 62/2010 – ZUPJS, 56/2011 – odločba US, 87/2011, 40/2012-ZUJF; SZ-1),
 • Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 74/95 – ZZDZVP, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US, 41/97 – sklep US, 49/97, 87/97, 65/98, 83/98 – sklep US, 11/99 – odločba US, 60/99 – odločba US, 1/00 – odločba US, 31/99 – odločba US, 66/00, 54/2002 – odločba US, 54/2004 – ZDoh-1, 56/2004 popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr., 18/05 – odločba US, 6/08 – sklep US, 113/2008 – odločba US; ZDen)
 • Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 – ZPPod, 36/2000 – ZPDZC, 45/2001, 59/2001 popr., 50/2002 – sklep US, 93/2002 – odločba US, 57/2004, 63/2004 – ZZRZI, 124/2004 – odločba US, 139/2004, 15/2005 – UPB-1,24/2005 odločba US, 111/2005 – odločba US, 42/06 – ZGD-1, 60/2006 popr.; ZGD)
 • Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/2006 popr., 26/2007 ZSDU-B, 33/2007 ZSReg-B, 67/2007ZTFI, 100/2007 popr., 10/2008, 68/2008, 23/2009 – odločba US, 42/2009, 65/2009 UPB.3, 83/2009 – odločba US, 33/2011,91/2011, 100/2011 – skl. US, 32/2012, 57/2012, 44/2013, odločba US: U-I-311/11-16, 82/2013; ZGD-1)
 • Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94, 91/2005, 111/2005 – odločba US, 114/2005 – UPB-1, 42/2006 – ZGD-1 (popr. 60/2006), 33/2007, 54/2007 – UPB2, 65/2008, 49/2009, 82/2013 – ZGD-1H; ZSReg)
 • Zakon o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (Uradni list RS, št. 35/94, 38/94, 40/97 –  ZLPPOD; ZZPLP)
 • Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97, 13/02 – odločba US, 101/03; ZLPPOD)
 • Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 69/94 in 7/95)
 • Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99 – ZZZiv, 101/99, 8/2000 – ZUT, 33/01 ZVet-1: ZVet;)
 • Zakon o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, 106/99-ZPIZ, 22/2000 – odločba US, 31/2000, 91/2000 – odločba US, 58/2002, 110/2002 – ZISDU-1, 54/04 – Zdoh-1, 56/04 popr., 62/04 popr., 63/04 popr., 61/04, 26/05 – UPB-1, 85/2009; ZPSPID)
 • Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 24/96, 22/00 –  ZJS; ZLPPTR)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94, 22/00 – ZJS, 96/02 – ZUJIK; ZUJIPK)
 • Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97, 59/01, 27/2002 – odločba US; ZLNDL) 
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD, 63/07 – odločba US, 16/08 ZVKD-1; ZVKD)
 • Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN, 57/2011; ZGJS)
 • Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, 77/88, 40/89, 83/89, 46/90, 61/90, Uradni list RS, št. 42/90, 10/91, Uradni list RS, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZLPP, 13/93 – ZP-G, 30/93 – ZGD, 42/93 – odločba US, 66/93 – ZP, 31/00 – ZP-L; ZPod)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005 – UPB1, 119/2005, 24/2006 – UPB2, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 – odločba US (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013; ZUP)
 • Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97 – ZJSRS, 39/97, 1/99 – ZNIDC, 52/99, 101/01 – odločba US, 42/02 – ZDR, 58/03 – ZZK-1, 10/06 – odločba US, 126/07 – ZFPPIPP; ZPPSL)
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010 – ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011, 87/2011 – ZPUOOD, 23/2012 – odločba US: U-I-185/10-18, Up-1409/10-20, 48/2012 – odločba US: U-I-285/10-13, 47/2013, 63/2013-UPB7, 100/2013; ZFPPIPP)
 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, 61/00 – odločba US, 56/01, 26/07, 42/2007 – UPB-1, 23/2009 – odločba US; ZSDU)
 • Zakon o družbenem kapitalu (Uradni list SFRJ, 84/89, 46/90)
 • Zakon o Slovenskem državnem holdingu – ZSDH -1(Uradni list RS, št.25/2014, 96/2015)

PODZAKONSKI PREDPISI

 • Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 25/93, 60/93, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94, 5/95, 37/95 – odločba US)
 • Uredba o pripravi programa preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94, 24/96 – odločba US, 47/97-ZPre)
 • Uredba o načinu prodaje premoženja v lasti SRD pooblaščenim investicijskim družbam (Uradni list RS, št. 48/98)  
 • Uredba o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti SRD (Uradni list RS, št. 56/98)
 • Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 20/94, 45/2001, 18/02, 43/2007, 5/2010)
 • Uredba o postopku zapiranja evidenčnih računov imetnikov lastniških certifikatov in uporabi lastniških certifikatov (Uradni list RS, št. 48/98)

MEDDRŽAVNE POGODBE

 • Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (Uradni list RS, št. 31/99 – Mednarodne pogodbe št. 720-01/99-13/1)

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.
 

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ