Navodilo za pripravo vloge za izdajo potrdil o lastninjenju

NAVODILO pravnim osebam za pripravo VLOGE ZA PRIDOBITEV POTRDILA družbe D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. (DSU) o lastninjenju (določene) nepremičnine

Vlogi za pridobitev Potrdila DSU o lastninjenju določene nepremičnine (parc. št., k. o., opis) je treba priložiti notarsko overjeno IZJAVO z naslednjo vsebino:

 

»______________, direktor oz. pooblaščena oseba podjetja _________________, mat. št. ____________, pod kazensko in materialno odgovornostjo s svojim podpisom potrjujem, da je nepremičnina, ki je vključena v otvoritveno bilanco stanja na dan 1. 1. 1993 pod postavko ___________________, AOP št. _____ oz. navedena v Poročilu o oceni vrednosti podjetja na dan 1. 1. 1993, ki ga je za potrebe lastninskega preoblikovanja podjetja izdelal cenilec _____________, tista nepremičnina, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v _____________ vknjižena pod parc. št. __________, k. o. _________________ .

 

Datum: _____________     


Podpis pooblaščene osebe oz. direktorja:
         _____________________«

 

PRILOGE k izjavi (izmed navedenih naj bodo priložene tiste priloge, ki so relevantne v konkretnem primeru):

  • zemljiškoknjižni izpisek za obravnavano nepremičnino (tudi če podjetje še ni vpisano v zemljiško knjigo);
  • prodajna pogodba, na podlagi katere je podjetje pridobilo predmetno nepremičnino (pogodba med podjetjem in pravno osebo, ki je vpisana v zemljiško knjigo);
  • veriga prodajnih pogodb, če je bila nepremičnina po zaključenem postopku lastninjenja že prodana drugim fizičnim oz. pravnim osebam;
  • listina, ki izkazuje ažurne (aktualne) zemljiškoknjižne podatke (parcelno št., naziv in št. k. o.) obravnavane nepremičnine, če je sedanje stanje drugačno od stanja na 1. 1. 1993;
  • register (analitika) osnovnih sredstev, ki se nanaša na AOP, naveden v izjavi.


Opomba:
Fizične osebe naj podajo vlogo brez navedene izjave, pri čemer naj nepremičnino, za katero želijo potrdilo, čim bolj natančno identificirajo (navedejo naj parc. št., naziv in št. katastrske občine, opis itd.). V kolikor je pravna oseba, od katere je fizična oseba kupila nepremičnino, še delujoča, bo DSU poskušal pridobiti izjavo pravne osebe.

  • Navodilo v .pdf formatu si lahko prenesete TUKAJ

Izvajanje javnih pooblastil

DSU skladno s predpisi in zakonom nadaljuje še vedno obsežno in kompleksno dejavnost razreševanja lastninske problematike oziroma zaključevanja postopkov lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, privatizacije in denacionalizacije, ki so jo predhodno opravljali pravni predniki družbe, to so Sklad RS za razvoj, Slovenska razvojna družba ter Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.

PREBERITE VEČ

Seznam kapitalskih naložb

DSU v okviru svojega poslovanja izvaja kapitalske naložbe. Preverite seznam kapitalskih naložb.

PREBERITE VEČ

ARHIV POROČIL DSU NA PODLAGI 62. ČLENA ZZLPPO

D.S.U., d.o.o. skladno z 62. členom Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe četrtletno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju nalog, ki jih ima na podlagi omenjenega zakona.

PREBERITE VEČ