Nadzorni svet potrdil letno poročilo DSU

24. 04. 2017

Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. je v letu 2016 dosegla veliko večino planskih ciljev tako pri upravljanju nepremičnega portfelja in investiranju v nepremičnine, kot tudi pri izvajanju javnih pooblastil s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

Leto 2016 je DSU zaključila kot lastnica osmih večjih poslovnih objektov s skupno površino, ki presega 80.000 m². V letu 2016 je uspešno izvedla tri večje investicije: nakup 441 parkirnih mest v poslovnem kompleksu Dunajski kristali v Ljubljani, nakup dveh stolpičev istega objekta skupne površine več kot 8.000 m² in del poslovnega objekta na Dunajski cesti 48 v Ljubljani skupne površine 1.785 m².

V okviru javnih pooblastil je družba DSU nadaljevala z izvajanjem nalog, ki jih ima na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) in zaradi katerih je bila prvotno ustanovljena. Iz naslova izvajanja zakonskih pooblastil je v letu 2016 presegla letni plan vnovčevanja premoženja ter prenakazil prejetih kupnin v proračun Republike Slovenije in drugim zakonskim upravičencem skladno z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. V letu 2016 je bilo teh nakazil za približno 3,3 milijonov EUR, v obdobju 2004-2016 pa skupno za več kot 60 milijonov EUR. Družba si na tem področju še naprej prizadeva učinkovito izvajati zaupane naloge in sprejemati ustrezne ukrepe za dosego zaključka lastninjenja in privatizacijo pravnih oseb v lasti DSU.

Leto 2016 je bilo za DSU uspešno tudi s finančnega vidika. Ustvarila je 10,6 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje, dobiček iz poslovanja je dosegel 2,8 milijonov EUR, čisti dobiček pa 1,3 milijonov EUR. Skupna vrednost aktive na dan 31.12.2016 znaša 118,8 milijonov EUR.

Revizijska družba Ernst & Young je opravila revizijo letnega poročila v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Glede računovodskih izkazov za 2016 je izdala mnenje brez pridržka in ocenila, da so druge informacije, ki opisujejo dejstva predstavljena v računovodskih izkazih, usklajene z računovodskimi izkazi ter da so pripravljene v skladu z veljavnim zakonom in predpisi. 

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ