D.S.U. in PRO-REM sklenila pogodbo o kupoprodaji dela poslovnega objekta Modri kvadrat v Ljubljani

21. 07. 2017

Družba D.S.U., d.o.o., Ljubljana je sklenila pogodbo, s katero je  od družbe PRO-REM, d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljana kupila del poslovnega objekta Modri kvadrat na Davčni ulici v Ljubljani.

S podpisom pogodbe o nakupu  dela poslovnega objekta Modri kvadrat v skupni izmeri 15.870 m2, ki se nahaja na Davčni ulici 1 v Ljubljani, družba D.S.U. nadaljuje izpolnjevanje začrtane strategije s področja  investiranja v nepremičnine, pri čemer posebno pozornost namenja državnim organom in njihovim potrebam po poslovnih prostorih. Dogovorjena kupnina znaša 25 mio EUR. Rok za plačilo kupnine družbi PRO-REM, d.o.o. – v likvidaciji je 31.12.2017. Z dnem plačila bo D.S.U. postala lastnica nepremičnine in bo izvedla vse potrebne aktivnosti za prevzem objekta v upravljanje. S prevzemom lastništva bo skupna površina poslovnih prostorov v lasti D.S.U. presegla 100.000 m2.

D.S.U. nadaljuje tudi z izvajanjem nalog, ki jih ima na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) in zaradi katerih je bila prvotno ustanovljena. V letu 2016 je iz naslova vnovčenega premoženja na podlagi javnih pooblastil v proračun Republike Slovenije in drugim zakonskim upravičencem vplačala približno 3,3 milijonov EUR, v celotnem obdobju 2004-2016 pa skupno več kot 60 milijonov EUR. Družba si na tem področju še naprej prizadeva učinkovito izvajati zaupane naloge in sprejemati ustrezne ukrepe za dosego zaključka lastninjenja in privatizacijo pravnih oseb v lasti D.S.U.. 

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ