D.S.U., d. o. o. postala lastnica dveh stolpičev Dunajskih kristalov

12. 07. 2016

D.S.U. , d.o.o. je na dražbi, ki jo je na dan 12.7.2016 sklical stečajni upravitelj družbe Mabra, inženiring poslovanje z nepremičninami, d.o.o. v stečaju, kupila dva stolpiča Dunajskih kristalov ob Dunajski cesti in obvoznici v Ljubljani. Stolpiča sta dokončana do t.i. III. podaljšane gradbene faze, neto uporabna površina obeh pa znaša približno 7.000 m2. DSU, ki je v mesecu marcu 2016 na istem objektu že kupila 441  parkirnih mest, ki se nahajajo v prvi in drugi kletni etaži objekta, namerava poslovne prostore dokončati ter jih bodisi prodati bodisi oddati v dolgoročen najem. Predaja objekta končnim uporabnikom je predvidena za leto 2018.

DSU opravlja dve temeljni dejavnosti, to sta naložbe v nepremičnine vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja in izvajanje javnih pooblastil s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine. Lastnica družbe je Republika Slovenija, upravljavska upravičenja pa v njenem imenu izvaja SDH, d.d.. Družba DSU je lastnica več poslovnih objektov, katerih skupna površina je že pred zadnjim nakupom presegala 70.000 m2. DSU poslovne prostore pod tržnimi pogoji oddaja v najem državnim institucijam in zasebnim uporabnikom. Večina najemnin pogodb je sklenjenih bodisi za nedoločen čas bodisi za daljše časovno omejeno obdobje. Z izvajanjem investicij v nepremičninske projekte družba uresničuje usmeritve iz svojega strateškega načrta.

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ