DSU postala lastnica dela poslovne stavbe na Dunajski 48 v Ljubljani

1. 09. 2016

D.S.U., d.o.o. je dne 1.9.2016 zaključila postopek nakupa dela poslovne stavbe na Dunajski 48 v Ljubljani, ki jo najema Ministrstvo RS za okolje in prostor. Nepremičnina je bila pred nakupom DSU v lasti Heta Asset Resolution d.o.o., Ljubljana. Predmet nakupa obsega pisarne v 2. in 3. nadstropju v skupni izmeri 1.785 m2.

DSU opravlja dve temeljni dejavnosti, to sta naložbe v nepremičnine vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja in izvajanje javnih pooblastil s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine. Lastnica družbe je Republika Slovenija, upravljavska upravičenja pa v njenem imenu izvaja SDH, d.d.. Družba DSU je lastnica več poslovnih objektov, katerih skupna površina presega 70.000 m2. DSU poslovne prostore pod tržnimi pogoji oddaja v najem državnim institucijam in zasebnim uporabnikom. Večina najemnin pogodb je sklenjenih bodisi za nedoločen čas bodisi za daljše časovno omejeno obdobje. Z izvajanjem investicij v nepremičninske projekte družba uresničuje usmeritve iz svojega strateškega načrta.

 

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ