POSLOVNO SVETOVANJE

Poleg storitev upravljanja poslovnih stavb v lasti ali delni lasti DSU, kot sta poslovna stavba Smelt in Palača D. S. U., so druge storitve vezane predvsem na vodenje likvidacijskih postopkov ter ocenjevanje vrednosti nepremičnin in podjetij, zlasti za lastne potrebe.

VREDNOTENJE DRUŽB IN NEPREMIČNIN

Ocenjevanje vrednosti izvaja pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo skladno s Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS, št. 106/2010, 91/2012, 2/2015).

UPRAVLJANJE LIKVIDACIJSKIH POSTOPKOV

DSU  je v letu 2015 vodila postopke prostovoljne likvidacije družb Dekorativna, d. o. o., Ljubljana – v likvidaciji, Planika Kobarid Tolmin, d. o. o. – v likvidaciji in Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d. d. – v likvidaciji.
Postopke je vodila skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki veljajo za postopke prostovoljne likvidacije. Poglaviten cilj je bil odprodaja preostanka premoženja družb v likvidaciji

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.
 

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d. o. o., predstavlja Slovenski državni holding, d. d.

PREBERITE VEČ