JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup poslovnih prostorov (dva lokala v pritličju) v objektu Dunajski kristali (Štukljeva cesta 46, Ljubljana)

26. 11. 2020 - 24. 12. 2020

1.

Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini (nedokončana poslovna prostora), ki se prodajata skupaj:

  • del stavbe ID 1735-3667-9 z neto tlorisno površino 90,00 m2
  • del stavbe ID 1735-3667-10 z neto tlorisno površino 74,00 m2

Predmetni nepremičnini v naravi predstavljata sosednja lokala z vhodom neposredno z ulice. Vsak lokal ima izdelan vhod z vetrolovom, ostalo predstavlja enovit prostor, ki je primeren za različne namembnosti. Višina prostorov omogoča gradnjo dodatne etaže. Oba prostora sta znotraj še neizdelana, izvedene so zunanje predelne stene in okna, ki so hkrati izložba ter avtomatska vhodna vrata.

Izhodiščna cena za prodajo je 310.000 EUR (brez DDV).

Poslovno stanovanjski kompleks Dunajski kristali se nahaja na križišču severne ljubljanske obvoznice in Dunajske ceste na območju več prepoznavnih poslovnih stavb. V kompleksu delujejo Zdravniška zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat za delo ter nekaj zasebnih družb. Parkiranje je zagotovljeno v garažni hiši pod objektom, kjer je tudi javno parkirišče.

2.

Pogoji sodelovanja na razpisu:

Zavezujoča ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:

  • ponudbeno ceno brez DDV za obe nepremičnini skupaj (na prodajno ceno se obračuna zakonsko določen znesek DDV v višini 22%);
  • rok plačila (rok plačila je lahko največ 60 dni);
  • dokazilo o plačani varščini;
  • rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe.
3.

Zainteresiranim ponudnikom bo po predhodnem dogovoru omogočen ogled nepremičnin.

4.

Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba.

5.

Tuje pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.

6. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U., d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, v zaprt pisemski ovojnici s pripisom: »Javni razpis lokala S2 DK - ne odpiraj«, najkasneje do 23. 12. 2020 do 12.00 ure.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do 23. 12. 2020 do 12.00 ure vplačati varščino v znesku 30.000,00 EUR na transakcijski račun D.S.U., d.o.o., št. SI56 0292 3009 0481 255, odprt pri NLB d.d. Varščina mora biti do navedenega roka na računu D.S.U., d.o.o. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru.
8. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija za izbor najugodnejšega ponudnika. Komisija bo ocenjevala ponudbe na podlagi kriterijev iz točke 2. tega razpisa. Če komisija oceni, da na podlagi v skladu s točko 2. tega razpisa ponujenih elementov izmed prispelih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko določi, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni po končanem postopku.
9. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno – kupljeno«.
10. DDV in vse druge stroške v zvezi s prodajno pogodbo in prenosom lastništva plača kupec.
11. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

 

Podrobnejše informacije o predmetu prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik med 9. in 14. uro na naslovu družbe D.S.U., d.o.o. (poslovna stavba Smelt, Dunajska 160, Ljubljana), in sicer pri g. Nenadu Cicmilu, tel: 01/589-48-20, elektronska pošta nenad.cicmil@dsu.si.

 

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ