Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin

1. 01. 2010 - 31. 12. 2010

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160 objavlja oglas za

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za nakup nepremičnin:

                                                                                                                I.    parc. št. 87/2, 87/3, 91, 85, 86/1, 97/1 in 99/1, vse  k.o. Melje

                                                                                                               II.    parc. št. 317/1, 317/3 in 317/4, vse k.o. Šratovci

                                                                                                             III.    parc. št. 1602/1, k.o. Spodnje Radvanje

                                                                                                             IV.    parc. št. 561, k.o. Željne

                                                                                                              V.    parc. št. 54/2 do ½, k.o. Polom

                                                                                                             VI.    parc. št. 145/1, 158/1 in 158/2, k.o. Koprivnik

 

1.       Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

1.1.   parc. št. 87/2 – stavbišče funkcionalnega objekta v izmeri 1.022 m2 in dvorišče v izmeri 1.093 m2, parc. št. 87/3 - cesta v izmeri 98 m2, parc. št. 91 – stavbišče poslovne stavbe v izmeri 813 m2 in dvorišče v izmeri 21 m2, parc. št. 85 – stavbišče funkcionalnega objekta v izmeri 670 m2 in dvorišče v izmeri 335 m2, parc. št. 86/1 – stavbišče funkcionalnega objekta v izmeri 21 m2 in zelenica v izmeri 243 m2, parc. št. 79/1 – stavbišče funkcionalnega objekta v izmeri 56 m2, stavbišče funkcionalnega objekta v izmeri 63 m2, stavbišče poslovne stavbe v izmeri 88 m2 in dvorišče v izmeri 7.619 m2 ter parc. št. 99/1 – dvorišče v izmeri 655 m2, vse k.o. Melje; 

1.2.   parc. št. 317/1 - sadovnjak v izmeri 1.657 m2 in funkcionalni objekt v izmeri 5 m2, parc. št. 317/3 - dvorišče v izmeri 427 m² in poslovna stavba v izmeri 282 m² ter parc. št. 317/4 - gospodarsko poslopje v izmeri 104 m2, vse zk. vl. št. 563, k.o. Šratovci. Navedene nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota (v paketu); gre za zemljišče s stavbo imenovano tudi Vila Vogler (bivši AOP center Radenske d.d.), na naslovu Pionirska ulica 5, Radenci. Izhodiščna prodajna cena znaša 96.000,00 EUR;

1.3.   parc. št. 1602/1 - dvorišče v izmeri 2.002 m2, zk. vl. št. 986, k.o. Spodnje Radvanje. V naravi gre za zemljišče v bližini Osnovne šole Tabor I v Mariboru. Izhodiščna prodajna cena znaša 63.900,00 EUR;

1.4.   parc. št. 561 - poslovna stavba v izmeri 71 m2 in dvorišče v izmeri 154 m2, zk. vl. št. 654, k.o. Željne;

1.5.   parc. št. 54/2 – travnik v izmeri 761 m2, k.o. Polom. Predmet prodaje je polovica zemljišča;

1.6.   parc. št. 145/1 – poslovna stavba v izmeri 104 m2 in dvorišče v izmeri 1.305 m2, parc. št. 158/1 – gospodarsko poslopje v izmeri 130 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 144 m2 in dvorišče v izmeri 1.804 m2 ter parc. št. 158/2 – dvorišče v izmeri 252 m2, vse k.o. Koprivnik. Možen je tudi nakup posamezne parcele;

2.       Ponudbe morajo vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika:

-         ponujeno ceno,

-         način in rok plačila,

-         dokazilo o vplačani varščini,

-         rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe.

Ponudbe morajo biti brezpogojne.

3.       Davek na promet nepremičnin ter vse druge stroške in dajatve v zvezi s pogodbo o prodaji in v zvezi s prenosom lastništva (razen stroškov notarske overovitve podpisa prodajalca) plača kupec.

4.       Nepremičnine se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.

5.       Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.

 

6.       Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino na transakcijski račun družbe D.S.U., d.o.o., št. 02923-0253101949, odprt pri NLB d.d. in sicer :

-            za nepremičnino pod točko 1.1. v višini 100.000,00 EUR, s pripisom »Varščina za k.o. Melje«;

-            za nepremičnino pod točko 1.2. v višini  10.000,00 EUR, s pripisom »Varščina za k.o. Šratovci«;

-            za nepremičnino pod točko 1.3. v višini     6.000,00 EUR, s pripisom »Varščina za k.o. Sp. Radvanje«;

-            za nepremičnino pod točko 1.4. v višini       500,00 EUR, s pripisom »Varščina za k.o. Željne«;

-            za nepremičnino pod točko 1.5. v višini        500,00 EUR, s pripisom »Varščina za k.o. Polom«;

-            za nepremičnino pod točko 1.6. v višini     1.500,00 EUR, s pripisom »Varščina za k.o. Koprivnik«.

 

Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v roku 30 dni po obvestilu o izboru ali plačal kupnine v predvidenem roku, se šteje da odstopa od nakupa, morebitna že sklenjena pogodba se šteje za razdrto, plačana varščina pa ostane prodajalcu kot skesnina.

 

7.       Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija za izbor najugodnejšega ponudnika. Ponudbe bo ocenjevala na osnovi kriterijev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v točki 2 tega razpisa. O izboru najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku oz. najkasneje v dveh mesecih od zadnjega dne roka za oddajo ponudb.

 

8.       V primeru, da komisija oceni, da na podlagi ponujenih pogojev, izmed prejetih ponudb, ki vsebujejo vse elemente iz razpisa, ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko odloči, da se s ponudniki opravijo pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.

 

9.       Za pravočasne se bodo štele zgolj ponudbe, ki bodo prispele na sedež D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana najkasneje do 24.12.2010 do 12. ure, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za nakup nepremičnin v k.o. ____ (navedite ime k.o.) – NE ODPIRAJ«.

 

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega razpisa nepopolne.

 

10.    Na podlagi tega razpisa družba D.S.U., d.o.o. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji nepremičnin z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik med 9. in 14. uro na naslovu družbe D.S.U., d.o.o., in sicer:

-            za nepremičnine v k.o. Šratovci, k.o. Spodnje Radvanje, k.o. Željne, k.o. Polom in k.o. Koprivnik pri mag. Polonci Sekirnik, tel: 01/58-94-871 ali 041/670-042,

-            za nepremičnine v k.o. Melje pri g. Dušanu Nikoliću, tel. 01/58-94-820.

PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Naše storitve zajemajo možnost nakupa in najema nepremičnin ali zemljišč. Preverite aktualno ponudbo in nam posredujte svoje povpraševanje.

PREBERITE VEČ

NAJEM SEJNIH SOB IN DVORANE

V okviru prirejanja seminarjev in kongresov, skupščin, družabnih srečanja, protokolarnih sprejemov ipd. nudimo možnost najema kongresne dvorane in 3 sejnih sob v Poslovni stavbi SMELT.

PREBERITE VEČ

POSLOVNO SVETOVANJE

Preberite več o naših storitveh vodenja likvidacijskih postopkov ter ocenjevanja vrednosti nepremičnin in podjetij.
 

PREBERITE VEČ