Uspešno poslovanje D. S. U., d. o. o., Ljubljana tudi v letu 2018

22. 05. 2019

Družba D.S.U., d.o.o. (DSU) je v letu 2018 dosegla veliko večino zastavljenih ciljev in je bila pri tem poslovno in finančno uspešna[1].

Družba D.S.U., d.o.o. (DSU) je v letu 2018 dosegla veliko večino zastavljenih ciljev in je bila pri tem poslovno in finančno uspešna. Z oddajanjem nepremičnin v najem, učinkovitim upravljanjem in razvojem nepremičninskih projektov je v segmentu zagotavljanja pisarniških prostorov zavzela vlogo vodilne družbe pri zagotavljanju prostorskih kapacitet za potrebe javne uprave. Poleg poslovnih aktivnosti je skladno z zakonskimi zavezami in ob upoštevanju določil Komisijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za finance RS, nadaljevala z izvajanjem javnih pooblastil s področja lastninjenja, privatizacije in denacionalizacije. Iz poslovanja je ustvarila poslovni izid v višini 4,4 mio EUR, kar je 23% več kot v letu 2017. Ustvarjen poslovni izid pred obdavčitvijo znaša 4,3 mio EUR (+37% glede na 2017), čisti izid obračunskega obdobja 2018 pa dosega 3,8 mio EUR (+34% glede na 2017). Iz naslova prejetih kupnin od odprodaje premoženja po zakonodaji o lastninjenju je bilo v proračun nakaznih 2,2 mio EUR, na računa SDH in KAD pa še dodatnih 0,5 mio EUR. Izkazani rezultati v vseh naštetih kategorijah presegajo planirane. Revidirano letno poročilo še ni bilo predmet presoje s strani nadzornega sveta.

Glavnina aktivnosti na področju upravljanja nepremičnin in investicijskih projektov v zvezi z nepremičninami je bila v letu 2018 usmerjena v finalizacijo dveh stolpičev in treh podestov poslovnega kompleksa Dunajski kristali v Ljubljani skupne nadzemne površine več kot 9.000 m2. V mesecu marcu 2018 je bil s tem v zvezi zasebnemu subjektu oddan v najem manjši del tega objekta, skladno s pogodbenimi roki pa v mesecu decembru 2018 zaključen in najemniku Ministrstvu RS za javno upravo predan v uporabo tudi večji del objekta (za uporabnika: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat RS za delo). V začetku leta 2018 je bila za potrebe Finančne Uprave Republike Slovenije predelan in oddan v najem prej prazen del poslovnega objekta Modri Kvadrat površine 1.448 m2. Poleg tega je družba v mesecu maju 2018 v postopku prodaje na mednarodnem tenderju izvedla nakup poslovnega objekta na Tržaški 21 v Ljubljani, s čemer je pridobila del poslovne stavbe, ki jo najema Ministrstvo za javno upravo RS in ki obsega 5.006,50 m2 poslovnih prostorov, 284 m2 arhivskih prostorov ter 41 parkirnih mest. Skupna vrednost investicij je znašala 14,5 mio EUR. V mesecu decembru je družba Ministrstvu za pravosodje RS prodala preostali delež lastništva na objektu Cafova 1 v Mariboru. Družba je ob tem izvajala redne naloge upravljanja in vzdrževanja objektov in parkirnih mest.

V okviru javnih pooblastil družba izvaja naloge, ki jih ima na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO). Tako je na primer skladno z zakonskimi določili iz naslova unovčevanja premoženja, ki je v lasti DSU, na podlagi določb ZZLPPO v obravnavanem obdobju izvršila prenakazila prejetih kupnin v proračun Republike Slovenije in drugim zakonskim upravičencem v skupnem znesku 2,7 mio EUR. S tem v zvezi je družba objavila 5 oglasov za javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v lasti družbe DSU iz naslova določb ZZLPPO. Predmet prodaje je bilo 41 nepremičnin oziroma sklopov nepremičnin, od katerih je bil postopek uspešen pri 25. S Skladom kmetijskih zemljišč je bilo sklenjenih 15 Pogodb o prenosu, na podlagi katerih je na DSU prešlo 32 zazidanih stavbnih zemljišč oziroma zemljiških parcel. Na podlagi določb ZZLPPO je bilo odprtih 14 novih sodnih postopkov, 18 jih je bilo zaključenih. V začetku leta 2018 je bila med DSU kot prodajalcem in družbo Petrol, d. d. kot kupcem sklenjena Pogodba o prenosu, s katero se je zaključila prodaja celotnega 1,0193% poslovnega deleža DSU v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana. V oktobru 2018 je bil zaključen postopek privatizacije družbe Avtobusni promet Murska Sobota. Izdanih je bilo 29 potrdil o vključenosti posameznega premoženja v lastninsko preoblikovanje podjetij oziroma pojasnil v zvezi z lastninjenjem. Nadaljevalo se je z aktivnostmi za identifikacijo neolastninjenega družbenega premoženja, uveljavljanjem lastninske pravice na tem premoženju in unovčevanjem tega premoženja tako na območju Slovenije kot tudi na območju Hrvaške in Srbije.

Družba je v letu 2018 realizirala 12,3 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 15% več kot v letu 2017 in 92% glede na plan 2018. Največji del vseh prihodkov od prodaje so predstavljali prihodki od najemnin in sicer so znašali 10,2 mio EUR oz. 17% več kot leta 2017, medtem ko so prihodki iz naslova upravljanja premoženja na podlagi javnih pooblastil dosegli 0,5 mio EUR (+12,5% glede na 2017). Vrednost aktive ob koncu decembra 2018 znaša 150,6 mio EUR, medtem ko je na isti dan vrednost zabilančne evidence znašala 131,1 mio EUR.

D.S.U., d.o.o.


[1] Nadzorni svet družbe revidiranega letnega poročila še ni obravnaval. Ko bo letno poročilo sprejeto s strani nadzornega sveta družbe, bo objavljeno na spletni strani DSU.

DEJAVNOST DRUŽBE

D. S. U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. opravlja dve temeljni dejavnosti, in sicer izvaja naložbe v nepremičnine, vključno z upravljanjem nepremičnega premoženja, in javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

PREBERITE VEČ

ORGANI UPRAVLJANJA

Družba  ima dvotirni sistem upravljanja, vodita jo direktor in prokurist, nazorni svet pa skrbi za nadzor nad delom poslovodstva. Skupščino D. S. U., d.o.o., predstavlja Slovenski državni holding, d.d.

PREBERITE VEČ