PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Štukljeva cesta 46, Lj-Bežigrad

Prodaja: Poslovni prostor Leto: 2010 Površina: 164,00 m2 Cena: 310.000,00 EUR

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za nakup poslovnih prostorov (dva lokala v pritličju)

v objektu Dunajski kristali (Štukljeva cesta 46, Ljubljana)

 1. Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini (nedokončana poslovna prostora), ki se prodajata skupaj:
 • del stavbe ID 1735-3667-9 z neto tlorisno površino 90,00 m2
 • del stavbe ID 1735-3667-10 z neto tlorisno površino 74,00 m2
 •  

  Predmetni nepremičnini v naravi predstavljata sosednja lokala z vhodom neposredno z ulice. Vsak lokal ima izdelan vhod z vetrolovom, ostalo predstavlja enovit prostor, ki je primeren za različne namembnosti. Višina prostorov omogoča gradnjo dodatne etaže. Oba prostora sta znotraj še neizdelana, izvedene so zunanje predelne stene in okna, ki so hkrati izložba ter avtomatska vhodna vrata.

  Izhodiščna cena za prodajo je 310.000 EUR (brez DDV).

  Poslovno stanovanjski kompleks Dunajski kristali se nahaja na križišču severne ljubljanske obvoznice in Dunajske ceste na območju več prepoznavnih poslovnih stavb. V kompleksu delujejo Zdravniška zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat za delo ter nekaj zasebnih družb. Parkiranje je zagotovljeno v garažni hiši pod objektom, kjer je tudi javno parkirišče. 

 1. Pogoji sodelovanja na razpisu:

Zavezujoča ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:

 1. ponudbeno ceno brez DDV za obe nepremičnini skupaj (na prodajno ceno se obračuna zakonsko določen znesek DDV v višini 22%);
 2. rok plačila (rok plačila je lahko največ 60 dni);
 3. dokazilo o plačani varščini;
 4. rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe.

 

 1. Zainteresiranim ponudnikom bo po predhodnem dogovoru omogočen ogled nepremičnin.
 2. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
 3. Tuje pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
 4. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U., d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, v zaprt pisemski ovojnici s pripisom: »Javni razpis lokala S2 DK - ne odpiraj«, najkasneje do 23. 12. 2020 do 12.00 ure.
 5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do 23. 12. 2020 do 12.00 ure vplačati varščino v znesku 30.000,00 EUR na transakcijski račun D.S.U., d.o.o., št. SI56 0292 3009 0481 255, odprt pri NLB d.d. Varščina mora biti do navedenega roka na računu D.S.U., d.o.o. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru.
 6. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija za izbor najugodnejšega ponudnika. Komisija bo ocenjevala ponudbe na podlagi kriterijev iz točke 2. tega razpisa. Če komisija oceni, da na podlagi v skladu s točko 2. tega razpisa ponujenih elementov izmed prispelih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko določi, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni po končanem postopku.
 7. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno – kupljeno«.
 8. DDV in vse druge stroške v zvezi s prodajno pogodbo in prenosom lastništva plača kupec.
 9. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

Podrobnejše informacije o predmetu prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik med 9. in 14. uro na naslovu družbe D.S.U., d.o.o. (poslovna stavba Smelt, Dunajska 160, Ljubljana), in sicer pri g. Nenadu Cicmilu, tel: 01/589-48-20, elektronska pošta nenad.cicmil@dsu.si.

 

Priloga:

 • Obrazec PONUDBA
POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Dunajski Kristali, Štukljeva cesta, Ljubljana

Oddaja: kletni prostori Leto: 2010 Površina: 38,30 m2 Cena: 8,00 EUR

V poslovni stavbi Dunajski Kristali za Bežigradom oddamo več kletnih prostorov. Prostori so različnih velikosti (okoli 30 m2), suhi in primerni za shranjevanje. V Prostorih je prepovedano shranjevanje nevarnih ali vnetljivih snovi.  Dostop do kletnih prostorov je omogočen skozi garažno hišo. Parkiranje vozila je v času razkladanja/nakladanja (15 min) brezplačno.

Cena najema je 8,00eur/m2 brez DDV-ja.

 

Za vse informacije pokličite  na tel. št. 01/58 94 888 ali 041/730 260 (g. Cicmil)

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

k.o. Vič

Prodaja: delno kmetijsko, delno stavbno zemljišče Leto: Površina: 3.044,00 m2 Cena: 76.000,00 EUR

Prodamo parcelo št. 1218, v izmeri 3.044 m², k.o. 1723 Vič.  Z vidika namenske rabe spada parcela delno v območje gospodarske cone (791 m2), preostali del pa predstavlja kmetijsko zemljišče (2.253 m2).  JZ del parcele (791 m2), ki se stika s Cesto na Brdo, se nahaja v območju predkupne pravice MOL. Skladno z določili Odloka o zazidalnem načrtu za navedeno območje, se ta del nahaja v funkcionalni enoti F19, ki je namenjena ureditvi skupnih parkovnih površin, odprtih rekreacijskih površin in podobno.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 76.000,00 EUR. V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-871 ali polona.sekirnik@dsu.si

 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

PS SMELT, DUNAJSKA CESTA 160, LJUBLJANA

Oddaja: Poslovni prostor Leto: 1986 Površina: 25,00 m2 Cena: EUR

Oddamo poslovni prostor na izredni lokaciji v središču poslovnega dogajanja z vso infrastrukturo v neposredni bližini stavbe. Pisarne se nahajajo v osmem nadstropju poslovne stavbe SMELT na Dunajski cesti 160, neposredno ob mestni obvoznici in obsegajo od 20 m2 - 25 m2 površine.

V stavbi je urejeno 24 urno fizično varovanje, v poslovnem času pa se izvaja tudi receptorska služba. Pisarne imajo urejene ločene sanitarije za moške in ženske, ki se nahajajo v vsakem nadstropju. V poslovni stavbi je na voljo tudi avtomat za vročo in hladno vodo, ter v določenih nadstropjih avtomati za prigrizke.

V sami poslovni stavbi Smelt oz. v neposredni bližini je na voljo več trgovin, dve banki, lekarna, menza s cenovno dostopno kakovostno prehrano ter več drugih gostinskih lokalov s ponudbo hrane in pijače. V bližini poslovne stavbe se nahaja tudi postajališče LPP.

Za parkiranje je poskrbljeno neposredno ob objektu v garažni hiši WTC-SMELT (povezana s poslovno stavbo SMELT) v lasti družbe Parking d.o.o., kjer je možen najem stalnih parkirnih mest ali občasno parkiranje. V bližini (200 m) je tudi parkirna hiša Dunajski kristali, kjer je prav tako mogoč ugoden najem stalnih parkirnih mest.

Za več podrobnosti in ogled pokličite na telefon 01/5894 860 ali nam pišite na elektronski naslov polona.omejc@dsu.si. Z veseljem vam pripravimo vam ustrezno ponudbo in razkažemo prostore.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Zalog - Kašelj

Prodaja: stavbno zemljišče Leto: Površina: 1.674,00 m2 Cena: 93.600,00 EUR

Prodamo parcelo št. 866/1, k.o. 1770 Kašelj, v izmeri 1.674 m2

 

Gre za stavbno zemljišče, ki se glede na podrobnejšo namensko rabo nahaja na območju IG - Gospodarske cone in (v manjšem delu) na območju PŽ – površine železnic (100 m2). Zemljišče je v naravi ravno in se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Predvidena je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za izgradnjo poslovne cone. Zemljišče ima dostop do servisne ceste preko zemljišča v zasebni lasti oziroma je dovoz treba urediti z Zaloške ceste.

 

Za obravnavano območje (PO-723) veljajo naslednje usmeritve:

FZ - faktor zazidanosti: 60 (največ %)

FZP - faktor zelenih površin: 15 (najmanj %)

Višina objektov ne sme presegati višine 20 m.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 93.600,00 EUR (55,91 EUR/m2). V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-871 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

K.o. Grad, Cerklje na Gorenjskem

Prodaja: Delno območje centralnih dejavnosti / delno območje stanovanj / delno območje zelenih površin / delno stanovanjske površine / delno površine cest Leto: Površina: 22.704,00 m2 Cena: 964.000,00 EUR

Prodamo več parcel: 670/4, 671/5, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, 671/22, 671/23, 671/24, 671/25, 671/26, 671/27, 671/27, 671/28, 671/29, 671/30, 671/31, 671/32, 671/33, 671/34, 671/35, 671/36, 671/37, 671/38, 671/39, 671/40, 671/41, 671/42, 671/43, 671/44, 671/45, 671/46, 672/1, 671/2, 672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 672/7, 672/8, 672/9, 672/10, 672/11, 672/12, 672/13 in 672/14 vse k.o. 2110 Grad. Po namembnosti gre za delno območje centralnih dejavnosti (4.666 m2), delno območje stanovanj (4.054 m2), delno območje zelenih površin (9.727 m2), delno stanovanjske površine (3.691 m2), ter delno površine cest (566 m2). Možna je sprememba namembnosti.
Izhodiščna prodajna cena za vse parcele znaša 964.000,00 EUR

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Kontaktni podatki:
D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-871 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Grajski trg 1 - Maribor

Prodaja: Kino dvorana Leto: 1935 Površina: 541,30 m2 Cena: 471.000,00 EUR

Kino dvorana Udarnik v Mariboru, Grajski trg 1, kvadratura dvorane 541,30m2 (stavba št. 1587 k.o. 657, številka dela stavbe 16)

Stoječa na parcelah 1359 in 1360 v k.o. Maribor – Grad

Cena   471.000,00 EUR, možna tudi oddaja.

Kontakt: Dušan Nikolić

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Maribor

Oddaja: pisarna Leto: 1948 Površina: 19,80 m2 Cena: EUR

Oddamo poslovne prostore v Mariboru na Teznem - Cena 6,50 eur/m2 brez DDV s stroški. Oddaja se več poslovnih prostorov različnih velikosti, možna združitev pisarn.
Poleg poslovnih prostorov se oddajajo še parkirna mesta po 21,00 + DDV/mesec.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Ljubljana-Bežigrad

Oddaja: Leto: 2010 Površina: 14,00 m2 Cena: 85,40 EUR

Oddamo več parkirnih mest v garažni hiši na Štukljevi ulici za Bežigradom, bližina športnega parka Stožice, severne ljubljanske obvoznice, poslovne stavbe SMELT in WTC

CENIK:

1.) mesečni najem za parkirno mesto  85,40 € z DDV

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Trnovsko predmestje, Ljubljana

Prodaja: Delno kmetijsko / delno pozidano zemljišče Leto: Površina: 3.785,00 m2 Cena: EUR

Prodamo prosto, nepozidano zemljišče parcelo št. 890/5 v k.o. Trnovsko predmestje v izmeri 3.785 m2 na lokaciji v Ljubljani ob J vpadnici – zahod, med Barjansko cesto in Cesto dveh cesarjev. Nahaja se na ravnem terenu, v naselju individualnih hiš, večstanovanjske zgradbe in poslovno-trgovinskih objektov, 2-3 km oddaljeno od centra mesta. D.S.U. je lastnik v deležu 4/5, vendar je v teku postopek pogajanja razdružitve solastnine.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Cerklje na Gorenjskem, k.o. Grad

Prodamo več parcel: 670/4, 671/5, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, 671/22, 671/23, 671/24, 671/25, 671/26, 671/27, 671/27, 671/28, 671/29, 671/30, 671/31, 671/32, 671/33, 671/34, 671/35, 671/36, 671/37, 671/38, 671/39, 671/40, 671/41, 671/42, 671/43, 671/44, 671/45, 671/46, 672/1, 671/2, 672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 672/7, 672/8, 672/9, 672/10, 672/11, 672/12, 672/13 in 672/14 vse k.o. 2110 Grad. Po namembnosti gre za delno območje centralnih dejavnosti (4.666 m2), delno območje stanovanj (4.054 m2), delno območje zelenih površin (9.727 m2), delno stanovanjske površine (3.691 m2), ter delno površine cest (566 m2). Možna je sprememba namembnosti.
Izhodiščna prodajna cena za vse parcele znaša 964.000,00 EUR