PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Zalog - Kašelj

Prodaja: stavbno zemljišče Leto: Površina: 7.070,00 m2 Cena: 305.100,00 EUR

Prodamo več parcel v k.o. 1770 Kašelj, v skupni izmeri 7.070 m2, in sicer parcele št.: 2627, 2629, 2630, 2633, 2634, 2635, 2641, 2644, 2645 in 2646.

 

Gre za stavbno zemljišče, ki se glede na podrobnejšo namensko rabo nahaja na območju IG - Gospodarske cone. Navedene parcele se nahajajo pri Zalogu, med obstoječimi industrijskimi conami, v bližini kompleksa KOTO, na Agrokombinatski cesti.

Zemljišče je v naravi ravno in se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Predvidena je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za širitev poslovne cone. Zemljišče nima dostopa do javne ceste. Zemljišče je brez komunalne infrastrukture.

 

Za obravnavano območje (PO-583) veljajo naslednje usmeritve:

FZ - faktor zazidanosti: 60 (največ %)

FZP - faktor zelenih površin: 15 (najmanj %)

Višina objektov ne sme presegati višine 20 m.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 305.100,00 EUR (43,15 EUR/m2). V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnin pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-820 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

k.o. Vič

Prodaja: delno kmetijsko, delno stavbno zemljišče Leto: Površina: 3.044,00 m2 Cena: 76.000,00 EUR

Prodamo parcelo št. 1218, v izmeri 3.044 m², k.o. 1723 Vič.  Z vidika namenske rabe spada parcela delno v območje gospodarske cone (791 m2), preostali del pa predstavlja kmetijsko zemljišče (2.253 m2).  JZ del parcele (791 m2), ki se stika s Cesto na Brdo, se nahaja v območju predkupne pravice MOL. Skladno z določili Odloka o zazidalnem načrtu za navedeno območje, se ta del nahaja v funkcionalni enoti F19, ki je namenjena ureditvi skupnih parkovnih površin, odprtih rekreacijskih površin in podobno.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 76.000,00 EUR. V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-820 ali polona.sekirnik@dsu.si

 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Zalog - Kašelj

Prodaja: stavbno zemljišče Leto: Površina: 1.674,00 m2 Cena: 93.600,00 EUR

Prodamo parcelo št. 866/1, k.o. 1770 Kašelj, v izmeri 1.674 m2

 

Gre za stavbno zemljišče, ki se glede na podrobnejšo namensko rabo nahaja na območju IG - Gospodarske cone in (v manjšem delu) na območju PŽ – površine železnic (100 m2). Zemljišče je v naravi ravno in se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Predvidena je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za izgradnjo poslovne cone. Zemljišče ima dostop do servisne ceste preko zemljišča v zasebni lasti oziroma je dovoz treba urediti z Zaloške ceste.

 

Za obravnavano območje (PO-723) veljajo naslednje usmeritve:

FZ - faktor zazidanosti: 60 (največ %)

FZP - faktor zelenih površin: 15 (najmanj %)

Višina objektov ne sme presegati višine 20 m.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 93.600,00 EUR (55,91 EUR/m2). V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-820 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

K.o. Grad, Cerklje na Gorenjskem

Prodaja: Delno območje centralnih dejavnosti / delno območje stanovanj / delno območje zelenih površin / delno stanovanjske površine / delno površine cest Leto: Površina: 22.702,00 m2 Cena: 771.000,00 EUR

Prodamo več parcel: 670/4, 671/5, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, 671/22, 671/23, 671/24, 671/25, 671/26, 671/27, 671/27, 671/28, 671/29, 671/30, 671/31, 671/32, 671/33, 671/34, 671/35, 671/36, 671/37, 671/38, 671/39, 671/40, 671/41, 671/42, 671/43, 671/44, 671/45, 671/46, 672/1, 671/2, 672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 672/7, 672/8, 672/9, 672/10, 672/11, 672/12, 672/13 in 672/14 vse k.o. 2110 Grad.

Z vidika namenske rabe zemljišče zajema naslednja območja:

območje centralnih dejavnosti 4.666 m2, območje stanovanj 4.593 m2, območje zelenih površin 9.725 m2, stanovanjske površine 3.691 m2 in površine cest 27 m2.

Predvidena je izdelava OPPN, s katerim bo določena podrobnejša namenska raba.

Izhodiščna prodajna cena za vse navedene parcele znaša 771.000,00 EUR.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Kontaktni podatki:
D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-820 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Grajski trg 1 - Maribor

Prodaja: Kino dvorana Leto: 1935 Površina: 541,30 m2 Cena: 471.000,00 EUR

Kino dvorana Udarnik v Mariboru, Grajski trg 1, kvadratura dvorane 541,30m2 (stavba št. 1587 k.o. 657, številka dela stavbe 16)

Stoječa na parcelah 1359 in 1360 v k.o. Maribor – Grad

Cena   471.000,00 EUR, možna tudi oddaja.

Kontakt: Dušan Nikolić

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Trnovsko predmestje, Ljubljana

Prodaja: Delno kmetijsko / delno pozidano zemljišče Leto: Površina: 3.785,00 m2 Cena: EUR

Prodamo prosto, nepozidano zemljišče parcelo št. 890/5 v k.o. Trnovsko predmestje v izmeri 3.785 m2 na lokaciji v Ljubljani ob J vpadnici – zahod, med Barjansko cesto in Cesto dveh cesarjev. Nahaja se na ravnem terenu, v naselju individualnih hiš, večstanovanjske zgradbe in poslovno-trgovinskih objektov, 2-3 km oddaljeno od centra mesta. D.S.U. je lastnik v deležu 4/5, vendar je v teku postopek pogajanja razdružitve solastnine.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Spodnje Radvanje, Maribor, soseska Tabor

Prodaja: Stavbno zemljišče Leto: Površina: 2.002,00 m2 Cena: 50.000,00 EUR

Prodamo parcelo št. 1602/1, k.o. 678 Spodnje Radvanje.  Gre za stavbno zemljišče v izmeri 2.002,00 m2, ki se nahaja v soseski Tabor, v Mariboru. V neposredni bližini parcele se nahaja Osnovna šola Tabor I in nekaj večstanovanjskih objektov. Na zemljišču je npr. dovoljena gradnja garaž in parkirišč za potrebe obstoječih prebivalcev.

Izhodiščna prodajna cena znaša 50.000,00 EUR.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Cerklje na Gorenjskem, k.o. Grad

Prodamo več parcel: 670/4, 671/5, 671/6, 671/7, 671/8, 671/9, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, 671/22, 671/23, 671/24, 671/25, 671/26, 671/27, 671/27, 671/28, 671/29, 671/30, 671/31, 671/32, 671/33, 671/34, 671/35, 671/36, 671/37, 671/38, 671/39, 671/40, 671/41, 671/42, 671/43, 671/44, 671/45, 671/46, 672/1, 671/2, 672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 672/7, 672/8, 672/9, 672/10, 672/11, 672/12, 672/13 in 672/14 vse k.o. 2110 Grad.

Z vidika namenske rabe zemljišče zajema naslednja območja:

območje centralnih dejavnosti 4.666 m2, območje stanovanj 4.593 m2, območje zelenih površin 9.725 m2, stanovanjske površine 3.691 m2 in površine cest 27 m2.

Predvidena je izdelava OPPN, s katerim bo določena podrobnejša namenska raba.

Izhodiščna prodajna cena za vse navedene parcele znaša 771.000,00 EUR.