PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

Rodež 10, Zagorje ob Savi

Prodaja: Kmetijsko posestvo Leto: 1950 Površina: 2.975,00 m2 Cena: 21.000,00 EUR

Prodamo parceli št. 956/5 in 955/2, k.o. 2708 RODEŽ. Zemljišče v skupni izmeri 2.975 m2 se nahaja v majhnem razpršenem naselju Rodež in je cca 13 km oddaljen od Zagorja ob Savi. Nahaja se na odmaknjeni gozdni jasi na nadmorski višini 760 metrov. Zemljišče je nepravilne oblike, večinoma z manjšim naklonom, deloma strmim, slabše dostopno. Do stanovanjskega objekta na naslovu Rodež 10, 1410 Zagorje ob Savi je izveden prostozračni elektroenergetski vod, v nekaterih objektih so izvedene elektroenergetske instalacije, vodovodnih instalacij ni.

Na predmetnem zemljišču se nahaja 6 stavb:

  • št. 87, zgrajena leta 1950, tlorisna površina 141 m2 - hlev;
  • št. 88, zgrajena leta 1950, tlorisna površina 32 m2 - pomožni kmetijski del stavbe;
  • št. 90, zgrajena leta 1995 (Op.: najverjetneje gre za napako GURS, saj je objekt bistveno starejšega izgleda), tlorisna površina 113 m2 -  stanovanjska stavba na naslovu Rodež 10, 1410 Zagorje ob Savi;
  • št. 91, zgrajena leta 1950, tlorisna površina 25 m2 - pomožni kmetijski del stavbe;
  • št. 92, zgrajena leta 1900, tlorisna površina 129 m2 - del stavbe za spravilo pridelka;
  • stavba brez št. – kapelica. 

Po namenski rabi gre pretežno za površine razpršene poselitve (1.872 m2) ter delno za območje drugih kmetijskih zemljišč (982 m2) in v manjšem delu za gozdno zemljišče (121 m2).

Izhodiščna prodajna cena znaša 21.000,00 EUR.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Kontaktni podatki:
D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Prematura, Zazidljivi parceli št. 340 in 341, k.o. Premantura

Prodaja: Leto: Površina: 2.967,00 m2 Cena: 510.000,00 EUR

Stavbni zemljišči, parc. št. 340 in 341, k.o. Premantura, Občina Medulin, Republika Hrvaška, skupne površine 2.967 m2  ležita na območju namenske rabe T1 – gostinsko – turistična namenska raba – zgrajeni del, v naselju Premantura in sta od urejene plaže v uvali Guvnina oddaljeni ca 100m.

Kontaktni podatki

D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
tel.: 01/589-48-00

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

parc. št. 24/2, k.o. 1766 Petelinje

Prodaja: Leto: Površina: 2.186,00 m2 Cena: 130.000,00 EUR

Prodamo parcelo št. 24/2, k.o. 1766 Petelinje, stavbno zemljišče v naselju Kamnica, v občini Dol pri Ljubljani. Zemljišče se nahaja v območju stavbnih zemljišč - osrednja območja centralnih dejavnosti.

Skladno z Lokacijsko informacijo je na tem območju dovoljena gradnja objektov, namenjenih različnim dejavnostim, in sicer poslovni, trgovski, oskrbni, oskrbnim postajam, storitveni, družbeni, upravni, socialni, zdravstveni, vzgojno- izobraževalni, kulturni, verski in podobni, ter bivanju.

Gre za varovano območje kulturne dediščine: Kamnica - območje Žerjavov grad (EŠD: 7623).

Izhodiščna prodajna cena znaša 130.000,00 EUR.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE