PRODAJA IN ODDAJA NEPREMIČNIN

915/10 k.o. 241 CVEN

Prodaja: Leto: Površina: 6.936,00 m2 Cena: 80.000,00 EUR

Parcela predstavlja nepremičnino v naselju Mota, v bližini kraja Ljutomer. Na zemljišču so trije objekti, ki v naravi predstavljajo zapuščene hleve (stavbe št.: 673, 674, 675 v skupni izmeri 770,00 m2).

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Prematura, Zazidljivi parceli št. 340 in 341, k.o. Premantura

Prodaja: Leto: Površina: 2.967,00 m2 Cena: 510.000,00 EUR

Stavbni zemljišči, parc. št. 340 in 341, k.o. Premantura, Občina Medulin, Republika Hrvaška, skupne površine 2.967 m2  ležita na območju namenske rabe T1 – gostinsko – turistična namenska raba – zgrajeni del, v naselju Premantura in sta od urejene plaže v uvali Guvnina oddaljeni ca 100m.

Kontaktni podatki

D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
tel.: 01/589-48-00

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

parc. št. 379/3, k.o. 2035 Škofja Loka

Prodaja: Leto: Površina: 696,00 m2 Cena: 78.240,00 EUR

Prodamo parcelo št. 379/3, k.o. 2035 Škofja Loka, stavbno zemljišče ob Poljanski cesti v Škofji Loki. S podrobnejšo namensko rabo je zemljišče namenjeno za stanovanjske površine in sicer za enostanovanjsko gradnjo (SSa).

Skladno z Lokacijsko informacijo so na navedenem območju, poleg bivanja, dovoljene naslednje dejavnosti:
Pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno, dejavnosti osebnih storitev, zdravstva, športne in druge dejavnosti za prosti čas ter druge storitvene dejavnosti, dejavnosti predšolske vzgoje, gostinstvo in turizem – pod pogojem, da nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.

Zainteresiranim lahko posredujemo Lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljišču.

Izhodiščna prodajna cena znaša 78.240,00 EUR.
V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:
D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

parc. št. 1145/13, k.o. 821 RDEČI BREG II

Prodaja: Leto: 1955 Površina: 259,00 m2 Cena: 4.020,00 EUR

Prodamo parcelo št. 1145/13, k.o. 821 RDEČI BREG II, stavbno zemljišče na Janževskem vrhu, Občina Podvelka, ob cesti Podvelka – Ribnica na Pohorju. Na zemljišču se nahaja zapuščen objekt – stavba št. 241, ki je po podatkih GURS zgrajena leta 1955. Nekdanji tovarni Lesna Slovenj Gradec, ki se nahaja v neposredni bližini, je objekt služil za potrebe požarne varnosti. 

Skladno s Potrdilom o namenski rabi zemljišča, ki ga je izdala Občina Podvelka je predmetno zemljišče opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč – površine razpršene poselitve. Parcela je prosta bremen.

Izhodiščna prodajna cena znaša 4.020,00 EUR.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:
D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

parc. št. 24/2, k.o. 1766 Petelinje

Prodaja: Leto: Površina: 2.186,00 m2 Cena: 203.300,00 EUR

Prodamo parcelo št. 24/2, k.o. 1766 Petelinje, stavbno zemljišče v naselju Kamnica, v občini Dol pri Ljubljani. Po podrobnejši namenski rabi se zemljišče nahaja v »Morfološki enoti 8/1«. Skladno z Lokacijsko informacijo so v morfoloških enotah z oznako 8 dovoljeni naslednji posegi:

  • gradnja športnih in rekreacijskih objektov in urejanje površin za šport in rekreacijo,
  • gradnja spremljajočih objektov (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali)
  • postavitev začasnih in pomožnih objektov
  • rušitve in nadomestna gradnja ….

V morfološki enoti 8/1 je dopustna prenova objektov in sprememba namembnosti za potrebe bivanja, turizma in gostinstva; morebitne novogradnje in drugi gradbeni posegi v objekte (tudi prizidave) so dopustni le na podlagi smernic pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine (območje Žerjavov grad).

Izhodiščna prodajna cena znaša 203.300,00 EUR.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

parc. št. 430/3, k.o. 2078 Kokra

Prodaja: Leto: 1992 Površina: 2.527,00 m2 Cena: 41.880,00 EUR

Prodamo parcelo št. 430/3, k.o. 2078 Kokra, stavbno zemljišče v naselju Kokra, v neposredni bližini reke Kokra. S podrobnejšo namensko rabo je zemljišče opredeljeno kot »površine razpršene poselitve, namenjene bivanju in kmetijstvu«. Skladno z Lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, so na tem območju dovoljene naslednje dopolnilne dejavnosti: dopolnilne dejavnosti kmetij, dejavnost gospodinjstev, dejavnost članskih organizacij, oddajanje zasebnih sob gostom, izobraževanje, trgovina, manjše predelovalne dejavnosti, gostinske dejavnosti z največ 20 ležišči… Dovoljene so naslednje vrste objektov: stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe, parkirišča…. Maksimalni faktor zazidanosti znaša 0,4, minimalni delež zelenih površin 30%.

Izhodiščna prodajna cena znaša 41.880,00 EUR.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine bo prodajalec izvedel postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-800 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Zalog - Kašelj

Prodaja: stavbno zemljišče Leto: Površina: 1.674,00 m2 Cena: 84.240,00 EUR

Prodamo parcelo št. 866/1, k.o. 1770 Kašelj, v izmeri 1.674 m2

 

Gre za stavbno zemljišče, ki se glede na podrobnejšo namensko rabo nahaja na območju IG - Gospodarske cone in (v manjšem delu) na območju PŽ – površine železnic (100 m2). Zemljišče je v naravi ravno in se uporablja kot kmetijsko zemljišče. Predvidena je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za izgradnjo poslovne cone. Zemljišče ima dostop do servisne ceste preko zemljišča v zasebni lasti oziroma je dovoz treba urediti z Zaloške ceste.

 

Za obravnavano območje (PO-723) veljajo naslednje usmeritve:

FZ - faktor zazidanosti: 60 (največ %)

FZP - faktor zelenih površin: 15 (najmanj %)

Višina objektov ne sme presegati višine 20 m.

 

Izhodiščna prodajna cena znaša 84.240,00 EUR (50,32 EUR/m2). V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

 

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnin lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnin v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na spodaj navedene kontaktne podatke.

 

Kontaktni podatki:

D.S.U., d.o.o.

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

tel.: 01/58-94-820 ali polona.sekirnik@dsu.si

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Spodnje Radvanje, Maribor, soseska Tabor

Prodaja: Stavbno zemljišče Leto: Površina: 2.002,00 m2 Cena: 50.000,00 EUR

Prodamo parcelo št. 1602/1, k.o. 678 Spodnje Radvanje.  Gre za stavbno zemljišče v izmeri 2.002,00 m2, ki se nahaja v soseski Tabor, v Mariboru. V neposredni bližini parcele se nahaja Osnovna šola Tabor I in nekaj večstanovanjskih objektov. Na zemljišču je npr. dovoljena gradnja garaž in parkirišč za potrebe obstoječih prebivalcev.

Izhodiščna prodajna cena znaša 50.000,00 EUR.

Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine pod objavljenimi pogoji. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec izvede postopek javne prodaje nepremičnine v skladu z zakonom. Za več informacij v zvezi s tem kontaktirajte prodajalca na navedene kontaktne podatke.

V navedeni izhodiščni ceni ni vključen DDV ali davek na promet nepremičnin.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE